JHNY-vieraskynä: Eija Kontuniemi 5.10.2021

Eettisesti eteenpäin!

Me julkiset hankkijat vastaamme hankinnoista, joiden taloudellinen arvo on suuri. Teemme syrjimättömiä tarjouspyyntöjä, vertailemme puolueettomasti tarjouksia, teemme perusteltuja hankintapäätöksiä, suljemme lain perusteella tarjoajia ja tarjouksia tarjouskilpailuista, valvomme tasapuolisesti sopimusten noudattamista ja maksamme toimittajille palveluista, tavaroista ja urakoista.

Tämän kaiken pitää luonnollisesti olla lainmukaista, mutta lisäksi sen pitää olla myös eettisesti kestävää.

Kuvassa Eija Kontuniemi

Tavoitteena riippumattomuus ja epäasiallisen vaikuttamisen torjunta

Perustimme Hanseliin pari vuotta sitten compliance-toiminnon varmistamaan eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan toteutumista. Aloite tuli Hanselin hallitukselta, joka näin jälkikäteen arvioituna oli erinomaisen oikeassa aloitteensa kanssa.

Alkoi pitkä ja vaativa kehityshanke, jossa analysoimme toiminnan riskit ja olemassa olevat eettiset periaatteet, ohjeistukset ja menettelyt. Haastattelimme henkilöt ja pidimme työpajoja. Laadimme ja täydensimme ohjeistuksia, kokosimme ne omalle sisäiselle intranet-sivustolleen, perustimme compliance-tiimin, otimme käyttöön ilmoituskanavan ja laadimme menettelytavat ilmoitusten käsittelyyn. Toiminnalle tehtiin myös sisäinen tarkastus.

Kaikista tärkeimpänä: koulutimme henkilöstön interaktiivisissa koulutustilaisuuksissa, ja asiat jalkautettiin johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Eettinen ja vaatimusten mukainen toiminta on aina ollut meille tärkeää. Compliance-toiminnon perustamisella saimme rakenteen ja menettelyt, joilla pyrimme varmistamaan yhdenmukaisen oikein toimimisen myös käytännössä.

Perustamisvaiheen jälkeen compliance-tiimimme on seurannut lainsäädännön kehittymistä ja yhteiskunnallista keskustelua, käsitellyt ilmoituskanavan kautta tulleet pari ilmoitusta, sparraillut, järjestänyt koulutuksia ja ylläpitänyt eettisiin periaatteisiin liittyvää keskustelua Hanselissa.

Tiimi toimii eettisten periaatteiden noudattamisen tukena. Vastuu eettisestä toiminnasta on kuitenkin jokaisella hanselilaisella.

Ohjeistus työn tukena

Pidämme Hanselissa eettisten periaatteidemme yhtenä tärkeimpänä tavoitteena riippumattomuuden turvaamista ja epäasiallisen vaikuttamisen torjumista.

Hankinnoissa pyrimme tähän yhteishankintakilpailutuksia ja sopimushallintaa koskevilla työohjeillamme sekä projektityömallillamme. Hankintojen tekemistä ohjaavat osaltaan myös menettelysäännöt kilpailulain rikkomusten käsittelyyn, harmaan talouden torjuntaan, sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien huomioimiseen sekä rikosrekisteriotteiden tarkastamiseen. Lisäksi meillä on esteellisyystilanteita sekä vieraanvaraisuutta ja lahjoja koskevia ohjeistuksia, joilla pyritään ehkäisemään epäasiallisia vaikuttamiskeinoja. Hanselissa on myös korruptionvastainen toimintaohje, jota valtio toisena omistajana meiltä edellyttää.

Ohjeita siis riittää, eivätkä luovat huippuasiantuntijat ole aina iloisia niistä. Toisaalta niissä on vahvistettu meille tärkeiden periaatteiden käytännön toimet ja vastuut. Ohjeet myös takaavat menettelyjen yhdenmukaisuutta ja toimivat asiantuntijoiden selkänojana hankalissa tilanteissa.

… mutta kaiken ydin on eettinen toimintakulttuuri

Ilmoittajien suojelua koskevaa lakia valmistellaan parhaillaan, ja uuden lain pitäisi tulla voimaan tämän vuoden joulukuussa. Tällöin niin sanottu whistleblower-direktiivi on saatettava voimaan. Direktiivi edellyttää, että julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot, joissa työskentelee vähintään 50 henkilöä, perustavat sisäiset ilmoituskanavat tiettyjen rikosten ja väärinkäytösten ilmoittamiseksi. Ilmoittajille taataan lisäksi suojaa vastatoimilta.

Olisikin helppoa, jos eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta olisi hoidettu ilmoituskanavan perustamisella. Homman ydin on kuitenkin eettisen toimintakulttuurin rakentaminen, sisäistäminen ja jatkuva ylläpito.

Tämä työ on tärkeää, sillä meihin julkisiin hankkijoihin luotetaan ja haluamme olla tuon luottamuksen arvoisia!

Vinkit compliance-toiminnon perustajalle

Hanselin ja Eijan vinkit hyviin käytäntöihin:

  • Kartoita eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät organisaatiosi riskit.
  • Käy läpi ja täydennä tarvittaessa olemassa olevat eettiset periaatteet ja ohjeet, ja luo näistä kokonaisuus, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla.
  • Avaa ilmiantokanava väärinkäytösten ilmoittamiseen ja luo menettelyt ilmoitusten käsittelyyn.
  • Tarjoa tukea ja sparrausta erilaisiin tilanteisiin.
  • Kouluta ja jalkauta, jotta jokainen tuntee pelisäännöt ja noudattaa niitä. Johdon ja esimiesten sitoutuminen ja esimerkki ovat tärkeitä, mutta vastuu oikein toimimisesta on jokaisella yksilöllä!
  • Vahvista oikein toimimisen kulttuuria jatkuvasti eri tavoin.

 

Eija Kontuniemi toimii Hanselissa lakiasianjohtajana ja compliance-officerina.

Kuva: Hansel Oy

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.