JHNY-vieraskynä: Vantaan kaupungin hankintakeskuksen erityisasiantuntija Salla Koivusalo 28.11.2017

Hankinnoilla arvot teoiksi

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tavoitteena on huomioida ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökohdat hankinnoissa. Siksi onkin merkityksellistä, että Vantaan kaupungin strategiassa ja arvoissa vastuullisuus on keskeisessä asemassa.

Yhteistyössä on voimaa

Vastuullisuus on moniulotteinen kokonaisuus, jonka toteutumiseen tarvitaan kaupungin omien voimavarojen lisäksi tärkeiden sidosryhmien sekä sopimus- ja yhteistyökumppaneiden panosta. Tällä tarkoitetaan nimenomaan myös yritysvastuun konkreettisia tekoja liittyen niihin asioihin, joissa kaupunki on mukana osapuolena. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. sitä, että luodaan yhdessä uusia työpaikkoja (työpaikkojen nettolisäys).

Miten hankinnat tähän liittyvät?

Hankinnat ovat vastuullisuuden toteuttamiseen oivallinen väline. Hankintojen ehtoihin, kriteereihin ja sopimuksiin voidaan liittää strategian mukaisia vaikuttavuustavoitteita. Mitä konkreettisesti tarkoittavat kaupungin toiminnassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030, ILO:n lapsen- ja työelämäoikeuksien, Covenant of Mayors, Pariisin ilmastosopimuksen, sekä elinvoiman ja paikallisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden edistäminen? Hankinnoilla kaupungin on mahdollista toteuttaa näitä tavoitteita ja konkreettisesti luoda mm. uusia työ- ja koulutuspaikkoja myös vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville.

Hankintojen johtaminen on osa kaupungin johtamista

Vaikka otsikossa puhutaan hankinnoista, kyse on ennen kaikkea siitä, miten kaupunkia johdetaan. Monesti hankinnat käsitetään vain kilpailuttamisen juridis-tekniseksi temppuradaksi. Kilpailuttaminen on hankinnan yksi oleellinen vaihe. Kun hankintojen johtaminen on osa kaupungin johtamista, on mahdollista hankkia vaikutuksia ja tuloksia.

Jotta on mahdollista saavuttaa strategian mukaisia tuloksia, on hankintoja näin ollen myös johdettava, niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Juuri tätä varten Vantaan kaupungilla on käynnissä toimintamallin jalkautus ja menetelmien ja viestinnän kehittäminen.

Hankinta on kaikkea sitä, mitä toiminnan ja tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään ja valmistellaan. Mitä keskustellaan ja suunnitellaan osana kaupungin vuosisykliä ja talousarviosuunnittelua, on osa hankintaa. Sen lisäksi kaikenlainen kommunikointi kaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa, mm. yritysten kanssa, siitä missä markkinoilla mennään, on osa hankintaa.

Hankinta ei myöskään pääty kilpailuttamiseen, vaan siitä alkaa varsinainen yhteistyö eli sopimuskausi, jolloin niitä tuloksia syntyy eli työpaikkoja tai hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Hankintojen avulla jopa 150 työpaikkaa

Vantaan kaupunki on saavuttanut merkittäviä tuloksia hankinnoilla työllistämisessä. Hankinnoilla duunia -hankkeen aikana kehitetty toimintamalli on jalkautettu osaksi kaupungin operatiivista toimintaa, ja se näkyy mm. Yritysohjaamo-palvelukokonaisuutena. Hankkeen pilottihankintojen tuloksena luodaan 150 uutta työpaikkaa seuraavan kahden vuoden aikana.

Vantaan Työllisyyspalveluissa on aloittanut toimintansa uusi Yritysohjaamo-yksikkö. Yritysohjaamossa helpotetaan rekrytoivan yrityksen työllistämisehdon toteuttamista. Sen lisäksi ohjaamo ratkaisee heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden ja työpaikkojen kohtaamista sekä uusien hankintasopimusten että muutoin syntyvien työpaikkojen kanssa.

Kohderyhmänä on henkilöt, joilla on haasteita työllistymisessä: mm. nuoret, pitkään työttöminä olleet sekä vajaakuntoiset. Olemme nimenomaan valinneet nämä kohderyhmät, sillä juuri he tarvitsevat julkisen toimijan tukea päästäkseen työmarkkinoille.

Suurempia työllisyyden ja elinvoiman edistäviä toimia päästään tekemään, kun aloitamme pidemmän aikavälin suunnitelmallista työmarkkina-analyyseihin pohjautuvaa ala- ja osaamiskohtaista valmistelevaa työtä. Tällä haetaan tarkempaa tietoa aloista ja tehtävänkuvista, joihin on lähitulevaisuudessa nähtävissä pulaa tekijöistä. Samanaikaisesti luodaan yksilöllisiä koulutuksen ja työssäoppimisen polkuja työllisyyspalveluiden sekä vammaispalveluiden asiakkaille, jolloin jatkossa auki tulevat työpaikat ja kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaiden profiilit kohtaavat entistä paremmin.

Handu-hankkeen selvitys hankinnoilla työllistämisen kuntataloudellisista vaikutuksista vahvistaa Vantaan valitseman kohderyhmän sekä toimintamallin osuvan maaliin mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Voimme tutkitusti todeta, että arvoja on mahdollista toteuttaa hankinnoilla. Ja saada aikaan kaikkien osapuolten kannalta toivottuja tuloksia eli uusia työpaikkoja, sopivia työntekijöitä yrityksiin sekä säästöjä kuntatalouteen.

Salla Koivusalo toimii vastuullisuuden ja innovatiivisuuden erityisasiantuntijana Vantaan kaupungin hankintakeskuksessa. Hän kehittää ja jalkauttaa kaupungin strategisten hankintojen tiekarttaa ja toimintamallia.

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.