Tarkasta myös vanhat sopimuksesi

Elintarvikemarkkinalain muutosten vaikutus julkisiin hankintoihin

Elintarvikemarkkinalain (1121/2018) muutokset tulivat voimaan 1.11.2021. Muutokset perustuvat EU:n kauppatapadirektiiviin (2019/633). Samalla myös lain soveltamisala laajeni koskemaan hankintayksiköiden ja toimittajien välisiä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitussopimuksia.

Hankintayksiköiden kannalta muutos tarkoittaa sitä, että elintarvike- ja maataloustuotehankinnoissa tulee nyt noudattaa elintarvikemarkkinalain mukaisia sopimusehtoja ja -käytäntöjä. Nämä voivat poiketa esimerkiksi yleisistä julkisissa hankinnoissa käytössä olevista sopimusehdoista, joita aiemmin näissä hankinnoissa on usein käytetty.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on yhteistyössä elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston kanssa koostanut ohjeistuksen muutoksista ja niiden vaikutuksista julkisiin hankintoihin. Ruokaviraston yhteydessä toimivan elintarvikemarkkinavaltuutetun ohjeistuksen löydät valtuutetun verkkosivuilta.

Muutos saattaa edellyttää olemassa olevien sopimusten muuttamista

Huomionarvoista on, että elintarvikemarkkinalakia sovelletaan myös jo olemassa oleviin hankintasopimuksiin! Tämä tarkoittaa sitä, että ennen lain uudistusten voimaantuloa eli ennen 1.11.2021 kilpailutetut maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hankintasopimukset on muutettava uudistetun lain mukaisiksi siirtymäajan puitteissa eli 1.5.2022 mennessä, mikäli ko. sopimus jatkuu siirtymäajan yli.

1.11.2021 ja sen jälkeen kilpailutettavat elintarvike- ja maataloustuotehankinnat on kilpailutettava uudistetun elintarvikemarkkinalain mukaisina.

Soveltamisalan laajuus

Elintarvikemarkkinalaki tulee sovellettavaksi, kun sopimus koskee elintarvikkeita ja maataloustuotteita. Näiden määritelmät perustuvat SEUT liitteeseen I. Olennaista on huomata elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden laaja sisältö: tavanomaisten elintarvikkeiden ohella myös esimerkiksi elävät puut, kukkasipulit, leikkokukat jne. Huomionarvoista onkin, että laki voi tulla sovellettavaksi usealla eri toimialalla, mm. kunnan teknisellä toimialalla.

Huomioithan myös, että elintarvikemarkkinalain säännökset tulevat sovellettaviksi hankinnan arvosta riippumatta.  Niitä sovelletaan siis myös hankinnoissa, jotka jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, eli pienhankinnoissa! Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että soveltamisalaan tulevissa pienhankinnoissa on suositeltavaa tehdä kirjallinen hankintasopimus.

Elintarvikehankintojen sopimuksien ja käytäntöjen merkittävimmät muutokset

Kiinnitä hankintasopimusten laadinnassa erityistä huomiota lain pakottaviin säännöksiin kielletyistä sopimusehdoista ja sopimusjärjestelyistä (2 a–2 g §). Pakottavat säännökset koskevat muun ohella

  • tietyn pituuden ylittäviä maksuaikoja
  • tilausten peruuttamista lyhyellä varoitusajalla
  • ehtojen yksipuolisia muutoksia
  • myyntiin liittymättömiä maksuja ja
  • kaupallisia kostotoimia tilanteessa, jossa tavarantoimittaja käyttää sopimusperusteisia tai lakisääteisiä oikeuksiaan.

Valtuutettu valvoo hankintasopimusten toteuttamista

Elintarvikemarkkinavaltuutetun mahdollisuudet puuttua hankintayksiköiden ja tavarantoimittajien väliseen toimintaan laajenivat uudistuksen myötä. Lähtökohtana säilyy kuitenkin edelleen toiminnan vapaaehtoinen saattaminen lain velvoitteiden mukaiseksi ja riitojen ratkaiseminen neuvottelemalla.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu voi antaa kiellettyyn menettelyyn liittyvän huomautuksen tai julkisen varoituksen. Lisäksi se voi kieltää menettelyn jatkamisen tai uusimisen ja hakea markkinaoikeudelta vaatimusten rikkomiseen liittyen seuraamusmaksujen määräämistä. Liikesalaisuuksien ja teknisten ohjeiden osalta kiellot ja seuraamukset määräytyisivät kuitenkin liikesalaisuuslain mukaisesti.

Miten tästä eteenpäin?

Tutustu JHNY:n usein kysyttyihin kysymyksiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston ohjeistuksiin muutoksista ja niiden vaikutuksista julkisiin hankintoihin. Koska kyseessä ovat hankintayksiköille uudet velvoitteet, neuvontayksikkö pyrkii yhteistyössä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa edelleen selkeyttämään sovellettavaksi tulevan sääntelyn sisältöä ja sen suhdetta julkisten hankintojen sääntelyyn.

Palaamme aiheeseen myös neuvontayksikön tulevissa uutisoinneissa, ohjeistuksissa ja tapahtumissa. Myös marraskuun tulevassa neuvontaklinikassa aiheena on uudistetun elintarvikemarkkinalain vaikutukset julkisiin hankintoihin.

Aiheesta lisää

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa