Toimialakohtaisia ohjeita

Elintarvikkeet

Elintarvikemarkkinalain (1121/2018) muutokset tulivat voimaan 1.11.2021. Muutokset perustuvat EU:n kauppatapadirektiiviin (2019/633). Samalla myös lain soveltamisala laajeni koskemaan hankintayksiköiden ja toimittajien välisiä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitussopimuksia.

Hankintayksiköiden kannalta muutos tarkoittaa sitä, että elintarvike- ja maataloustuotehankinnoissa tulee noudattaa elintarvikemarkkinalain mukaisia sopimusehtoja ja -käytäntöjä.

Elintarvikemarkkinalaki tulee sovellettavaksi, kun sopimus koskee yhtä tai useampaa lain soveltamisalaan kuuluvista tuotteista. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden määritelmät perustuvat SEUT liitteeseen I. Olennaista on huomata elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden laaja sisältö: tavanomaisten elintarvikkeiden ohella myös esimerkiksi elävät puut, kukkasipulit, leikkokukat jne. Huomionarvoista onkin, että laki voi tulla sovellettavaksi usealla eri toimialalla, mm. kunnan teknisellä toimialalla.

Elintarvikemarkkinalain säännökset tulevat sovellettaviksi hankinnan arvosta riippumatta eli myös hankinnoissa, jotka jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle (pienhankinnat).

Alla olevissa ohjeistuksissa on tarkemmin avattu elintarvikemarkkinalain muutosten vaikutusta julkisiin hankintoihin.

 

Julkaisuja ja ohjeita elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin 

 

Suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi. 

Tekijät: Motiva (pdf, 102 s), 2020 (päivitetty 2023) 

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on kattava ruokapalveluiden hankintaohjeistus, joka käsittelee aihetta ekologisen, sosiaalisen, 

taloudellisen ja ravitsemuksellisen vastuullisuuden näkökulmasta. 

Tekijät: Maa- ja metsätalousministeriö (pdf, 72 s), 2021 

Julkaisu on tarkoitettu avuksi julkisen sektorin toimijoille, jotka tuottavat ruokapalvelua ja ostavat elintarvikkeita. Lisäksi julkaisusta hyötyvät ne, jotka kilpailuttavat ruokapalveluja, ateriakuljetuksia ja hankkivat vuokrahenkilöstöä. Julkaisussa käsitellään myös ruokapalvelujen asiakasviestintää eri asiakasryhmille. 

Tekijät: FCG Finnish Consultig Group Oy ja Maa- ja metsätalousministeriö (pdf, 80 s), 2010 (HUOM! Sisältö osittain vanhentunut) 

 

Aiheesta lisää 

Elintarvikemarkkinalain muutosten vaikutus julkisiin hankintoihin 
Neuvontayksikön uutinen 11.11.2021