Huomio marraskuiset muutokset ja vastaa kyselyyn

Elintarvikemarkkinalakia sovelletaan jatkossa myös julkisiin elintarvikehankintoihin

Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa säätelevä elintarvikemarkkinalaki (1121/2018) uudistuu, ja lain soveltamisala laajenee marraskuussa. Ennen ajankohtaa 1.11.2021 tehdyt maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hankintasopimukset on muutettava uudistetun lain mukaisiksi 1.5.2022 mennessä.

Hankintayksiköiden kannalta muutos tarkoittaa sitä, että elintarvike- ja maataloustuotehankinnoissa tulee jatkossa noudattaa elintarvikemarkkinalain mukaisia sopimusehtoja ja -käytäntöjä. Nämä voivat poiketa esimerkiksi nyt voimassa olevista yleisistä julkisissa hankinnoissa käytössä olevista sopimusehdoista.

Elintarvikehankintojen sopimuksien ja käytäntöjen merkittävimmät muutokset

Lakiuudistuksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston kauppatapadirektiivin täytäntöönpano. Elintarvikemarkkinalakiin on otettu säännöksiä direktiivissä määritellyistä kielletyistä kauppatavoista.

Kiellettyjä kauppatapoja ovat:

  • tietyn pituuden ylittävät maksuajat
  • tilausten peruutus lyhyellä varoitusajalla
  • ehtojen yksipuoliset muutokset
  • myyntiin liittymättömät maksut ja kaupalliset kostotoimet tilanteessa, jossa tavarantoimittaja käyttää sopimusperusteisia tai lakisääteisiä oikeuksiaan
  • liikesalaisuuksien laiton hankinta, käyttö ja ilmaiseminen
  • teknisen ohjeen oikeudeton käyttö ja ilmaiseminen.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu valvoo myös hankintasopimusten toteuttamista

Uudistuksen myötä elintarvikemarkkinavaltuutetun mahdollisuudet puuttua hankintayksiköiden ja tavarantoimittajien väliseen toimintaan laajenevat. Lähtökohtana säilyy kuitenkin edelleen toiminnan vapaaehtoinen saattaminen lain velvoitteiden mukaiseksi ja riitojen ratkaiseminen neuvottelemalla.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu voi antaa kiellettyyn menettelyyn liittyvän huomautuksen tai julkisen varoituksen. Lisäksi se voi kieltää menettelyn jatkamisen tai uusimisen ja hakea markkinaoikeudelta vaatimusten rikkomiseen liittyen seuraamusmaksujen määräämistä. Liikesalaisuuksien ja teknisten ohjeiden osalta kiellot ja seuraamukset määräytyisivät kuitenkin liikesalaisuuslain mukaisesti.

Vastaa valtuutetun kyselyyn elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyydestä

Elintarvikemarkkinavaltuutettu kerää tietoa elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyydestä. Kyselyn (Webropol) avulla selvitellään, mitkä kohdat uudistetusta laista herättävät kentällä kysymyksiä.

Kysely on tarkoitettu elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan kuuluville maataloustuote- ja elintarvikeketjun toimijoille eli siis myös hankintalain tarkoittamille hankintayksiköille. Vastaa kyselyyn 12.4.2021 mennessä.

Tulosten perusteella valtuutettu voi antaa toimijoille ohjeistusta, mitä uudistettu laki tarkoittaa heidän näkökulmastaan.

Koska kyseessä ovat hankintayksiköille uudet velvoitteet, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö pyrkii yhteistyössä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa selkeyttämään sovellettavaksi tulevan sääntelyn sisältöä ja sen suhdetta julkisten hankintojen sääntelyyn. Aiheeseen saatetaan palata myös neuvontayksikön tulevissa uutisoinneissa, ohjeistuksissa ja tapahtumissa.

Muualla verkossa