Blogi: avustava lakimies Sanna-Mari Suojanen 21.11.2018

Päätöksiä vai ei? – Dynaamiset hankintajärjestelmät ja puitejärjestelyt

Ajoittain ihmetyksen aiheeksi nousee dynaamisten hankintajärjestelmien ja puitejärjestelyjen sisäiset hankinnat ja niistä tehtävät päätökset. Kysymyksiä herättää erityisesti järjestelmän sisällä tehtävät hankinnat:

  • Miten tulee menetellä päätöksenteossa?
  • Voidaanko asiasta valittaa markkinaoikeuteen?
  • Miten odotusaikasäännökset soveltuvat tällaisiin hankintoihin?

Hankintalain näkökulmasta kysymysvyyhti lähtee purkautumaan siitä, pitääkö hankinnasta hankintalain mukaan tehdä päätös vai ei.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset hankinnat

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetusta hankinnasta tehdään normaaliin tapaan hankintapäätös, ja tästä päätöksestä on mahdollista tehdä hankintaoikaisuvaatimus sekä valitus markkinaoikeuteen.

Erikoisuutena dynaamisessa hankintajärjestelmässä on odotusajan noudattamisen vapaaehtoisuus; hankintayksikkö voi noudattaa 10 päivän odotusaikaa tai olla sitä noudattamatta. Odotusajan noudattamatta jättäminen pidentää muutoksenhakuaikaa 30 päivään.

Lisäksi toimijan hyväksymisessä dynaamiseen hankintajärjestelmään on erona pääsääntöön se, että hyväksymispäätöstä ei voida saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa valituslupaa. Valituslupa voidaan myöntää esimerkiksi silloin, jos toimijan pääsy järjestelmään on toistuvasti evätty.

Puitejärjestelyn sisäisten hankintojen hankintapäätökset

Hankintalaissa säädetään omana menettelynään EU-kynnysarvot ylittävistä puitejärjestelyistä. Laissa on erikseen todettu, että tällaisissa puitejärjestelyissä hankintapäätös tulee tehdä vain silloin, jos minikilpailutuksen arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Tällöin tehtävään hankintapäätökseen liitetään asianmukaisesti normaalit päätökseltä vaadittavat asiat: hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen pääsy on kuitenkin näissä tilanteissa valitusluvan takana. Odotusaika menee samoin kuin dynaamisessa hankintajärjestelmässä: 10 päivän odotusaikaa ei ole pakko noudattaa, mutta tällöin on huomioitava pidempi muutoksenhakuaika.

Päätöksentekovelvollisuuden rajaaminen vain EU-kynnysarvot ylittäviin minikisoihin tarkoittaa käänteisesti sitä, ettei hankintapäätöstä tarvitse tehdä silloin kun jompikumpi seuraavista täyttyy:

  • hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista
  • minikilpailutus alittaa EU-kynnysarvon.

Kyseiset rajaukset keventävät puitejärjestelyjen päätöksentekoprosessia. On ymmärrettävää, ettei hankintapäätöstä tarvitse tehdä tilanteessa, jossa yksittäinen hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti – tällaisissa tilanteissahan osallisilla on ollut mahdollisuus valittaa hankinnasta jo puitejärjestelyn perustamisvaiheessa.

EU-kynnysarvot ylittävissä minikilpailutuksissa on kuitenkin otettava huomioon oikeussuojadirektiivin edellyttämä mahdollisuus muutoksenhakuun, minkä johdosta on kansallisella tasolla nähty tarpeelliseksi säätää hankintapäätöksen tekemisestä näissä tilanteissa. Päätöksentekovelvollisuutta ei ole ulotettu kansallisiin minikilpailutuksiin, mutta toisaalta tulee tiedostaa, että tarjoajan asemaan vaikuttaviin ratkaisuihin voi aina hakea muutosta.

Jonkinlaisen päätöksen tekeminen on kuitenkin useimmiten suotavaa jo hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisen kannalta. On asianmukaista riittävällä tavalla tiedottaa puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille tehdyistä ratkaisusta. Näin tehdyistä hankinnoista jää myös jälki hankintayksikölle.

Lisäksi kunnallisten hankintayksiköiden tulee huomioida kuntalaista juontuvat velvoitteet päätöksen tekemiseen. Lähtökohtana voidaankin pitää sitä, että tällaiset hankintayksiköt menettelevät päätösten tekemisessä siten kuin niiden hallintosäännöt niitä velvoittavat.

Päätöksen teon ja tekemättömyyden arvioinnissa on myös syytä tiedostaa, että muutoksenhakuaika alkaa kulua vasta, kun hankintapäätös valitusosoituksineen on annettu asianmukaisesti tiedoksi tarjoajalle. Päätöksen tekemättömyyteen liittyy siten riski siitä, että muutoksenhakuaika hankinnasta ei koskaan ala kulua.

Lisää aiheesta

JHNY-blogit ovat Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijoiden verkkokolumneja ja muita kirjoituksia. Jutuissa käsitellään ajankohtaisia hankintateemoja sekä hankintayksiköiden yhteydenottojen kautta nousseita ajankohtaisia aiheita.