Pienhankinnat

Pienhankintaportaalit

Arvoltaan tai merkitykseltään suuret pienhankintakokonaisuudet voidaan ilmoittaa Hilmassa, pienhankintaportaalissa ja/tai hankintayksikön omilla verkkosivuilla. Näin hankintayksikkö voi saada tarjouksia laajemmalta joukolta tarjoajia ja samalla varmistua pienhankinnan kustannustehokkuudesta ja laatutasosta.

Vaihtoehtoja avoimelle ilmoittamiselle

Hankintayksikkö voi ilmoittaa hankinnasta hankintailmoitukset.fi:ssä (Hilma). Hankintailmoitus tehdään ”kansallinen pienhankinta”-ilmoituspohjalle. Hilman kautta ilmoitettavia pienhankintoja ei voi rajata tietylle joukolle tarjoajia, vaan ilmoitus on kaikkien palvelua käyttävien nähtävissä.

Hankintayksiköt voivat halutessaan hyödyntää pienhankintaportaaleja. Niissä hankintayksikkö ilmoittaa pienhankinnasta ja tarjoajat jättävät tarjouksensa sähköisesti portaaliin. Tämä mahdollistaa järjestelmälle muun muassa tarjousten sähköisen vertailun, mikä osaltaan helpottaa hankintayksikön työtaakkaa.

Suomalaisia pienhankintaportaaleja ovat mm.

  • HankintaSampo,
  • e-hankinnat.fi,
  • Cloudian pienhankintapalvelu
  • Mercell Oy:n hankintavahtipalvelu sekä
  • valtiolla Hanki-palvelu.

Hankintayksikkö voi myös omissa hankintaohjeissaan edellyttää pienhankinnan ilmoittamista kyseisissä portaaleissa.

Käyttö harkittava hankintakohtaisesti

Vaikka hankintayksikkö käyttäisikin pienhankinnan kilpailutukseen sähköistä pienhankintaportaalia, joissain tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista antaa tarjoajille mahdollisuus jättää tarjous myös muussa muodossa, esimerkiksi sähköpostilla tai paperisena versiona. Portaalin käyttöedellytys saattaa rajoittaa kilpailutilannetta markkinoilla esimerkiksi silloin, jos tarjoaja ei ole tottunut käyttämään järjestelmiä.

Yleisesti pienhankintojen kilpailuttamisessa tulisi arvioida, mikä on kilpailuttamisen arvo suhteessa hankinnan arvoon ja sen aiheuttamaan hallinnolliseen työhön: paljonko hankinta tosiasiallisesti aiheuttaa kuluja esimerkiksi tarjouspyynnön valmistelun ja tarjousten vertailun osalta.

Toisaalta pienhankinnat ovat usein luonteeltaan sellaisia kokonaisuuksia, joihin saattaa tulla tavanomaista enemmän tarjouksia. Pienhankintaportaalit yleensä helpottavat hankintayksikön työtä mm. hallinnollisen työn ja tarjousvertailun osalta.

 

Lisää aiheesta 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa 

Pienhankinnat

Muualla verkossa 

HankintaSampo

e-hankinnat.fi

Cloudian pienhankintapalvelu

Hanki-palvelu

Mercell MSS Hankintojen hallintajärjestelmä