Oikeustapaustiivistelmä

Suorahankintailmoituksessa oltava selkeät perustelut suorahankinnalle

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) muistutti hankintayksiköitä siitä, että suorahankinta pitää vapaaehtoisessa suorahankintailmoituksessa huolellisesti perustella. Kyseessä on EUT:n 11.9.2014 annettu tuomio asiassa C-19/13.

Ennakkoratkaisupyyntö

Italian sisäasianministeriö oli tehnyt sähköisiä viestintäpalveluja koskevan suorahankintasopimuksen Telecom Italian kanssa. Ministeriön käsityksen mukaan Telecom Italia oli teknisten syiden ja tiettyjen yksinoikeuksien suojaamiseen liittyvien syiden vuoksi ainoa talouden toimija, joka kykeni toteuttamaan kyseessä olevan hankintasopimuksen.

Ministeriö oli julkaissut suorahankinnasta vapaaehtoisen suorahankintailmoituksen ja solminut hankintasopimuksen odotettuaan ensin ilmoituksen jälkeen säädetyn valitusajan umpeutumista.

Alalla toimiva yritys Fastweb nosti tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati hankintapäätöksen kumoamista ja tehdyn sopimuksen toteamista pätemättömäksi sillä perusteella, etteivät suorahankinnan perusteet olleet täyttyneet.

Ensimmäisen ja toiseen asteen tuomioistuimet tutkivat asian ja molemmat katsoivat, ettei suorahankinnalle ollut lain mukaisia perusteita. Seuraamusten osalta tuomioistuin kuitenkin kääntyi EUT:n puoleen kysyen:

”Onko direktiivin 89/665 (valvontadirektiivi muutoksineen) 2 d artiklan 4 kohtaa (katso alla) tulkittava siten, että jos hankintasopimus annetaan julkaisematta ennalta hankintailmoitusta ilman, että direktiivissä 2004/18 kyseisen menettelyn käyttämiselle asetetut edellytykset täyttyvät, kyseinen säännös sulkee pois sen, että kyseinen hankintasopimus todettaisiin pätemättömäksi, jos hankintaviranomainen on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ex ante ‑avoimuutta koskevan ilmoituksen ja noudattanut vähintään kymmenen päivän odotusaikaa laskettuna kyseisen ilmoituksen julkaisemista seuraavasta päivästä."

EUT:n tuomio

EUT vastasi kysymykseen, että direktiiviä 89/665 on tulkittava siten, että jos hankinta tehdään suorahankintana, vaikkei tämä ole sallittua hankintadirektiivien nojalla, on poissuljettua, että hankintasopimus todettaisiin pätemättömäksi, kun on noudatettu 2 d artiklan 4 kohtaa.

EUT painotti tuomiossa erityisesti, että suorahankintailmoituksen perusteluista on ilmettävä selkeästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi hankintayksikkö on katsonut voivansa tehdä hankintasopimuksen suorahankintana. Tämä on tärkeä, jotta asianomaiset voivat niiden perusteella päättää kaikista asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena, onko hyödyllistä kääntyä muutoksenhakuelimen puoleen. Tämä on tärkeää myös siksi, että viimeksi mainittu elin silloin voi harjoittaa tehokasta valvontaa.

Päätelmiä

Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Suorahankinnassa on kysymys poikkeuksesta, jota on tulkittava mahdollisimman suppeasti. Syy suorahankinnan käyttämiseen on aina todettava ennalta ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa.

Hankintayksiköllä on velvollisuus näyttää toteen, että sillä on ollut olemassa hankintalain mukaiset perusteet suorahankinnan tekemiselle. Esimerkiksi EY:n tuomioistuimen tuomiossa C-385/02, komissio vastaan Italia, Italian hallitus väitti, että sillä oli olemassa tekniset perusteet suorahankinnan tekemiselle. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että pelkästään hankintayksikön itse tekemä toteamus siitä, että hankinnan voi teknisistä syistä suorittaa vain aiempi toimittaja ei ollut riittävä näyttö suorahankinnan teknisestä perusteesta.

EUT:n tuomio asiassa C-19/13 korostaa vieläkin enemmän tätä perusteluvelvollisuutta. Mikäli julkaistaan suorahankintailmoitus, perustelut on lisättävä huolella myös ilmoituslomakkeeseen.

Tuomiossa sovelletut säädökset

Direktiivi 89/665 artikla 2 d Pätemättömyys

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaisesta riippumaton muutoksenhakuelin toteaa sopimuksen pätemättömäksi tai että sen pätemättömyys on tällaisen muutoksenhakuelimen päätöksen tulosta kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a) jos hankintaviranomainen on tehnyt sopimuksen julkaisematta ennalta hankintailmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vaikkei tämä ole sallittua direktiivin [2004/18] mukaisesti;

– –

2. Pätemättömäksi todetusta sopimuksesta aiheutuvista seurauksista säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

_ _

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos

  • hankintaviranomainen katsoo, että sopimuksen tekeminen ilman sitä koskevan hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä on sallittua direktiivin [2004/18] mukaisesti
  • hankintaviranomainen on tämän direktiivin 3 a artiklan mukaisesti julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa se ilmaisee aikovansa tehdä sopimuksen
  • sopimusta ei ole tehty ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut tämän ilmoituksen julkaisemispäivää seuraavasta päivästä.

Tiivistelmä: Jonna Törnroos, lakimies

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa