KKV:ltä ensimmäinen hankintavalvonnan vuosiraportti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut ensimmäisen hankintojen valvonnasta kertovan vuosiraporttinsa. Raportointivelvollisuus perustuu hankintalain 144 §:ään, jonka mukaisesti raportissa on yhteenveto

  • valvontatoiminnassa havaituista lainvastaisista menettelyistä sekä haitallisista menettelytavoista ja näiden taustatekijöistä
  • käsiteltyjen asioiden määristä ja sisällöstä
  • tehtyjen kieltopäätösten ja sitoumusten määristä
  • tehdyistä esityksistä markkinaoikeudelle.

Raportissa on myös ensimmäisen valvontavuoden kokonaiskatsaus.

KKV:n hankintavalvonnassa tuli vuoden 2017 aikana vireille 86 asiaa, joista 48 tuli viraston käsiteltäväksi toimenpidepyynnöillä ja 38 KKV otti oma-aloitteisesti käsiteltäväksi. Suurin osa asioista oli epäiltyjä lainvastaisia suorahankintatapauksia.

Jotkut asioista koskivat hankintamenettelyitä, joista oli julkaistu asianmukainen hankintailmoitus mutta joissa epäiltiin olevan muita hankintalain vastaisuuksia. Osa tehdyistä toimenpidepyynnöistä koski hankintasopimusriitoja sekä tehtyjen hankintojen tarkoituksenmukaisuutta, jotka eivät kuuluneet lainkaan viraston toimivaltaan.

KKV:n oma-aloitteinen valvonta kohdistui raportin mukaan muun muassa epäiltyihin suorahankintoihin tilanteissa, joissa hankintasopimuksiin oli kilpailuttamisen jälkeen tehty muutoksia. Lisäksi arvioitiin suorahankintaperusteen soveltamista. Myös sidosyksikköasemaa arviotiin.

KKV antoi kahdessa (2) tapauksessa laissa tarkoitettua hallinnollista ohjeistusta hankintayksiköille. Kyseiset tapaukset käsittelivät suorahankintaa sekä vertailuperusteiden asettamista tarjoajia syrjivästi.

50 asiassa KKV ei nähnyt aihetta toimenpiteisiin, ja 34 tapauksen käsittely jatkuu edelleen vuonna 2018.

Vuonna 2017 KKV ei antanut yhtään laissa tarkoitettua kieltopäätöstä tai esitystä markkinaoikeudelle, vaikka jälkimmäisiä valmisteltiinkin vuonna 2017.

KKV:lle on asetettu hankintojen valvontavalta hankintalain 15 luvussa (1397/2016). Valvontavalta ulottuu myös erityisalojen hankintalain mukaisiin hankintoihin (1398/2016).

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Neuvontayksikön verkkopalvelussa