Hyppää pääsisältöön

Oikeustapaustiivistelmä KHO:2017:12: Alalla toimivan yrityksen valitusoikeus ja asianosaisasema riippuu hankintamenettelyn vaiheesta 

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan valittajan olisi muutoksenhakuoikeutensa säilyttääkseen tullut valittaa syrjivänä pitämästään tarjouspyynnön ehdosta jo tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen eikä vasta hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjouksen jättämistä ei kuitenkaan voitu tässä tapauksessa edellyttää muutoksenhakuoikeuden säilyttämiseksi.

Asiassa sovellettiin vuoden 2007 hankintalakia. Sääntely ei ole tältä osin muuttunut sisällöltään 1.1.2017 voimaan tulleen hankintalain myötä.

Valitusoikeudesta…

Vuoden 2007 hankintalain 85 §:n mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee (asianosainen). Asianosaisella tarkoitetaan toimittajaa, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Muutoksenhakijana on tavallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai ehdokas.

Hankintalain esitöissä HE 50/2006 ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Alalla toimiminen on riittänyt asianosaisaseman edellyttämän oikeudellisen intressin perusteeksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikeussuojapyyntö perustuu hankinnan kilpailuttamisen laiminlyömiseen. Hakijana on voinut olla myös toimittaja, jonka hankintayksikkö on muutoin lainvastaisesti jättänyt tarjousmenettelyn ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on antanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun.

…ja muutoksenhaun kohteesta

Vuoden 2007 hankintalain 86 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Varsinaisen hankintapäätöksen ohella muutoksenhaun kohteena voi siten myös olla päätös hankinnan keskeyttämisestä tai tarjoajan sulkemisesta pois tarjouskilpailusta. Muutoksenhaun kohteena voi olla myös julkaistu tarjouspyyntö.

Asian tausta

Hankintayksikkö oli 30.8.2012 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta yhdyskuntajätteen energiahyötykäyttöä koskevasta palveluhankinnasta. Tarjouspyynnössä oli ollut lainvoimaista ympäristölupaa koskeva vaatimus. Tarjoukset oli tullut toimittaa viimeistään 8.10.2012 mennessä. Tarjouspyynnön mukaan tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset on tullut esittää kirjallisesti 19.9.2012 mennessä. Valittaja ei ollut jättänyt tarjousta tarjouskilpailussa eikä ollut myöskään esittänyt tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä hankintayksikölle. 

Hankintayksikkö teki 12.10.2012 hankintapäätöksen jossa se valitsi ainoan tarjouksen jättäneen yrityksen palveluntuottajaksi. Valittaja oli 23.10.2012 pyytänyt hankintayksikköä toimittamaan sille hankintapäätöksen. Hankintayksikkö, joka oli osakeyhtiömuotoinen julkisoikeudellinen laitos, oli ilmoittanut, ettei valittajalla ollut oikeutta saada hankintapäätöstä tiedoksi, koska se ei ollut osallistunut tarjouskilpailuun eikä ollut siten asianosainen asiassa. Hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja olivat allekirjoittaneet 12.11.2012 hankintasopimuksen. Hankinnasta julkaistiin 5.12.2012 jälki-ilmoitus ja samana päivänä valittaja teki valituksen markkinaoikeudelle. 

Käsittely markkinaoikeudessa

Valittaja oli paikallinen jätehuoltoyritys. Valittajan mukaan sillä oli ympäristölupa, joka ei kuitenkaan ole ollut lainvoimainen. Valituksen mukaan valittajan ympäristölupa ei ollut lainvoimainen koska siitä oli valitettu hallinto-oikeuteen muiden ohella myös hankintayksikön toimesta. Valittajan mukaan tarjouspyynnön vaatimus lainvoimaisesta ympäristöluvasta oli syrjinyt valittajaa. Koska hankintayksikkö olisi valittajan mukaan automaattisesti sulkenut valittajan pois tarjouskilpailusta ehto oli tosiasiassa estänyt sitä osallistumasta tarjouskilpailuun. 

Markkinaoikeus totesi, että valittajan esittämät syyt olla antamatta tarjousta eivät olleet ilmeisen perusteettomia tai asiaan vaikuttamattomia. Lisäksi kun otettiin huomioon, että hankintayksikkö oli kieltäytynyt hankintapäätöstä koskevan tiedon antamisesta valittajalle ja kun valitus oli saapunut markkinaoikeuteen pian jälki-ilmoituksen jälkeen, markkinaoikeus katsoi, että valittajalla oli ollut oikeudellinen intressi saattaa valituksensa markkinaoikeuden tutkittavaksi vielä hankintasopimuksen tekemisen jälkeenkin. Siten markkinaoikeus tutki valittajan valituksen. Valitus kuitenkin markkinaoikeudessa hylättiin, koska mitään virhettä hankintamenettelyssä ei voitu markkinaoikeuden mukaan yksilöidä siitä syystä, että valittaja ei koskaan jättänyt tarjousta.

Käsittely KHO:ssa

Molemmat osapuolet valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

KHO totesi, että unionin tuomioistuimen tuomion C-230/02, Grossmann mukaan tarjouskilpailuun osallistumisesta kiinnostuneella toimittajalla, joka katsoo, että tarjouskilpailua koskevien asiakirjojen syrjiviksi väittämänsä eritelmät ovat estäneet sitä osallistumasta tarjouskilpailuun, on oltava mahdollisuus muutoksenhakuun myös tilanteessa, jossa toimittaja ei ole osallistunut tarjouskilpailuun eikä ole jättänyt tarjousta. Unionin tuomioistuimen tuomion perusteella tällaisen yrityksen on kuitenkin käytettävä muutoksenhakukeinoja nopeasti ja odottamatta hankintapäätöksen tiedoksiantoa tai hankintasopimuksen tekemistä. 

Unionin tuomioistuimen tuomiossa on viitattu hankintojen oikeussuojajärjestelmän tavoitteeseen varmistaa se, että hankintayksiköiden päätöksiin voidaan hakea muutosta tehokkaasti ja niin nopeasti kuin mahdollista. Tällä tavoin muutoksenhakumenettelyjä voidaan käyttää erityisesti siinä vaiheessa, jolloin virheellisiä hankintamenettelyjä voidaan oikaista. Tulkittaessa vuoden 2007 hankintalain 85 §:n säännöstä muutoksenhakuun oikeutetuista oli KHO:n mukaan siten otettava huomioon valvonta- ja oikeussuojadirektiivien tavoitteet tehokkaasta ja nopeasta oikeussuojasta. 

KHO lausui, että tarjouspyynnön julkaisemista koskevalla ratkaisulla on tässä asiassa ollut vaikutusta valittajan asemaan. Ratkaisu oli siten ollut hankintalain 86 §:n mukaisesti valituksella saatettavissa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Valittaja olisi näin ollen voinut saattaa syrjivänä pitämänsä tarjouspyynnön ehdon markkinaoikeuden tutkittavaksi sen jälkeen, kun tarjouspyyntö oli julkaistu 30.8.2012. 

Valittaja oli kuitenkin tehnyt valituksen markkinaoikeudelle vasta 5.12.2012. Tuossa vaiheessa hankintayksikkö oli tehnyt hankintapäätöksensä ja sen perusteella hankintasopimuksen. Siten valittaja ei ollut KHO:n mukaan käyttänyt muutoksenhakukeinoja hankintojen oikeussuojajärjestelmän vaatimalla tavalla riittävän ajoissa.

KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja jätti valittajan markkinaoikeudelle tekemän valituksen tutkimatta. Valittajaa velvoitettiin maksamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja KHO:ssa.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

tags