Oikeustapaustiivistelmä

KHO tarkensi EUT:n Fastweb-ratkaisun tulkintaa

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisussa KHO 2018:126 oli kyse suorahankintailmoituksen sisällöstä ja valitusajasta. KHO:n mukaan hankintayksikön tulee suorahankintailmoituksessa kuvata selkeästi ja yksiselitteisesti suorahankinnan perusteet. Kun kuvaus on tehty huolellisesti, asianomaiset voivat miettiä valitushalukkuuttaan säädetyssä 14 päivän valitusajassa.

KHO kertaa, että tuomioistuimen tulee tutkia ensin valituksen prosessinedellytykset ja mikäli valitus on saapunut myöhässä, tulee se jättää tutkimatta asiaa aineellisesti arvioimatta.

Asian tausta

Tapauksessa ammattikorkeakoulu oli tehnyt suorahankintapäätöksen opetuksen suunnittelun selainkäyttöisen kokonaisratkaisun hankinnasta ja kehittäjäkonsortioon liittymisestä. Se ilmoitti päätöksestä suorahankintailmoituksella.

Vanhan hankintalain mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Valitusaika asiassa oli 14 päivää.

Päätöksestä valitti markkinoilla toimiva yhtiö. Valittajan valitus toimitettiin markkinaoikeudelle valitusajan päätyttyä.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Markkinaoikeus käsitteli ensin valituksen oikea-aikaisuutta. Markkinaoikeus totesi, että valitusta ei ole saatettu vireille säädetyssä 14 päivän määräajassa. Markkinaoikeus kuitenkin vertasi tapausta Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) Fastweb-tuomioon, jonka mukaan muutoksenhakuelimen tulee tarkastaa, onko hankintayksikkö arvioinut riittävän huolellisesti suorahankinnan edellytyksiä.

Fastweb-tuomion mukaan 14 päivän valitusajan sijasta noudatetaan kuuden kuukauden valitusaikaa, jos muutoksenhakuviranomainen toteaa, että riittävää huolellisuutta ei ole noudatettu. Näyttövelvollisuus huolellisuudesta on hankintayksiköllä.

Hankintayksikkö oli selvittänyt omin voimin suorahankinnan edellytyksiä ja markkinoita monin keinoin. Kuitenkin, koska hankintayksikkö ei ollut käyttänyt selvitystyössä esimerkiksi ulkopuolisia neuvonantajia tai käynyt neuvotteluja markkinatoimijoiden kanssa, markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei ollut ollut riittävän huolellinen selvittäessään suorahankinnan edellytyksiä.

Markkinaoikeus totesi, että valitusaika oli asiassa 6 kuukautta. Valitus oli tehty siten ajoissa ja se tuli tutkia. Saamiensa selvitysten perusteella markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli menetellyt asiassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi hankintayksikköä sakon uhalla tekemästä hankintasopimusta velvoittaen lisäksi hankintayksikön maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) tutki asian.

KHO kertasi, että suorahankintailmoituksessa tulee silloisen lainsäädännön mukaan olla:

  • hankintaviranomaisen nimi ja yhteystiedot
  • kuvaus hankintasopimuksen kohteesta
  • perustelut hankintaviranomaisen päätökselle tehdä hankintasopimus ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä
  • sen taloudellisen toimijan nimi ja yhteystiedot, jonka eduksi hankintaa koskeva päätös on tehty
  • tarvittaessa muut hankintaviranomaisen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

KHO ensinnäkin katsoi saamiensa selvitysten perusteella, että hankintayksikkö oli täyttänyt yllä listatut seikat suorahankintailmoituskaavakkeeseensa. Ilmoituksesta selvisi riittävän selkeästi ja yksiselitteisesti, mitkä olivat suorahankinnan syyt. Perustelut olivat olleet riittävät, jotta asianomaiset ovat voineet arvioida valitushalukkuutensa hankintalaissa säädetyssä 14 päivän määräajassa.

KHO arvioi seuraavaksi, onko valitus tehty määräajassa, ja totesi, että valitus oli saapunut markkinaoikeuteen vasta määräajan päättymisen jälkeen. Markkinaoikeuden ei olisi tullut tutkia valitusta.

Lopputulemana korkein hallinto-oikeus kumosi ja poisti markkinaoikeuden päätöksen. Alkuperäinen valittaja velvoitettiin maksamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.

KHO:n linjaus selventää oikeuskäytäntöä

Tapauksessa niin osapuolet kuin tuomioistuimetkin lainasivat runsaasti Euroopan unionin tuomioistuimen Fastweb-tapausta, jossa EUT linjasi, että suorahankinta pitää vapaaehtoisessa suorahankintailmoituksessa huolellisesti perustella, jotta 14 päivän valitusaikaa voitaisiin soveltaa.

KHO:n linjaus selventää Fastweb-tapauksen mahdollisesti hieman epäselväksi jäänyttä toimintaohjetta. KHO:n mukaan suorahankintailmoitus on tehty oikein, kun hankintayksikkö on kirjoittanut ilmoitukseen laissa määritellyt tiedot selkeästi ja yksiselitteisesti. Fastweb-tapaus on EUT:n 11.9.2014 antama tuomio asiassa C-19/13.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on tehnyt Fastweb-tapauksesta oikeustapaustiivistelmän.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa