Oikeustapaustiivistelmä

EU:n perustamissopimusten oikeusperiaatteet otettava huomioon hankinnassa, jolla on rajat ylittävä intressi

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) totesi asiassa C-278/14, että kansallisissa hankinnoissa on sovellettava EU:n perustamissopimusten perustavanlaatuisia sääntöjä ja yleisiä periaatteita silloin, kun hankintaan liittyy varma rajat ylittävä intressi. Tämä tarkoitti sitä, että hankintayksikkö ei voinut hylätä tarjousta sellaisilla perusteilla, joita ei ollut ilmoitettu hankintailmoituksessa. Tapaus tuo vahvistusta aiempaan oikeuskäytäntöön yleisten oikeusperiaatteiden soveltamisesta, vaikka se koskee vanhan hankintadirektiivin 2004/18 soveltamista.

Asian tausta

Romanialainen ensiapusairaala ilmoitti tietokonejärjestelmiä ja -laitteistoja koskevasta tavarahankinnasta. Hankintasopimusasiakirjojen teknisten eritelmien mukaan tietokonejärjestelmän keskusyksikön prosessorin tuli olla ”vähintään Intel Core i5 3,2 GHz tai vastaava”.

Hankintasopimuksen ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa oli noin 58 600 euroa.

Hankintayksikkö sai menettelyn aikana selville, että Intel on lopettanut tarjouspyynnössä yksilöidyn prosessorin valmistamisen. Lopetetun prosessorin tilalle Intel oli ryhtynyt valmistamaan uutta kolmannen sukupolven prosessoria.

Valittaja tarjosi tarjouskilpailussa kilpailevan merkin prosessoria. Hankintayksikkö kuitenkin hylkäsi valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan tarjoaman prosessorin ei katsottu täyttävän vaatimuksia suhteessa Intelin kolmannen sukupolven prosessoriin, jonka suorituskyky oli parempi kuin valittajan tarjoaman prosessorin suorituskyky. Valittajan mukaan sen tarjoama prosessori oli kuitenkin suorituskyvyltään tehokkaampi kuin varsinaisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa yksilöity prosessori.

Ennakkoratkaisupyyntö

Romanialainen muutoksenhakutuomioistuin esitti asiassa ennakkoratkaisukysymyksen direktiivin 2004/18 23 artiklan 8 kohdan soveltamisesta tilanteessa, joissa arvioidaan tavaramerkkiä vastaavaa tuotetta. EUT:lta tiedusteltiin, tuleeko tarjoajan vastaavana esittämän tuotteen ominaisuuksia verrata vain sellaisiin tuotteisiin, joita valmistaja valmistaa edelleen, vai voidaanko niitä verrata sellaisiin tuotteisiin, joiden valmistus on lopetettu.

Sovellettavat oikeusohjeet

Unionin tuomioistuin korosti, ettei direktiiviä 2004/18 voida soveltaa asiassa, sillä hankintasopimuksen ennakoitu arvo jää direktiivin kynnysarvon alapuolelle.

Kuitenkin kynnysarvot alittaviin hankintoihin sovelletaan tästä huolimatta EU-perustamissopimuksen perustavanlaatuisia sääntöjä ja yleisiä periaatteita, jos hankintaan liittyy varma rajat ylittävä intressi. Näitä yleisiä periaatteita ovat erityisesti yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet sekä niistä seuraavaa avoimuusvelvollisuus (ks. asia C-159/11, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ym. ja yhdistetyt asiat C‑147/06 ja C‑148/06, SECAP ja Santorso).

EUT viittasi rajat ylittävän intressin osalta aikaisempaan oikeuskäytäntöön, jonka mukaan rajat ylittävään intressiin voi viitata:

  • hankintasopimuksen huomattava arvo yhdessä rakennusurakan toteuttamispaikan tai teknisten ominaispiirteiden kanssa (ks. asia C 148/06, SECAP ja Santorso ja asia C-221/12 Belgacom)
  • muihin jäsenvaltioihin sijoittuneiden toimijoiden kantelut siinä tapauksessa, että ne ovat todellisia eivätkä tekaistuja (ks. asia C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 ”Spezzino” ym. ja asia C‑160/08, komissio v. Saksa).

EUT:n tuomio

EUT ei tarkastellut rajat ylittävän intressin olemassa oloa, sillä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ollut esittänyt asian arvioimisen kannalta tarpeellisia seikkoja. EUT katsoi kuitenkin, että se pystyi tästä huolimatta antamaan hyödyllisen vastauksen ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.

Rajat ylittävän intressin arvioinnin osalta EUT korosti, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava rajat ylittävää intressiä yksityiskohtaisesti ottamalla huomioon kaikki asiayhteyteen liittyvät seikat. EUT:n mukaan arvioinnissa voidaan tässä tapauksessa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että hankintasopimuksen arvo oli pienehkö, mutta toisaalta prosessorin kohdalla viitattiin kansainväliseen tavaramerkkiin.

EUT:n mukaan avoimuusvelvollisuudella pyritään muun muassa varmistamaan, ettei hankintaviranomainen käytä mielivaltaa (ks. asia C-599/10, SAG EVL Slovensko ym.). Tätä päämäärää ei voida tuomioistuimen mukaan saavuttaa, jos hankintaviranomainen voisi jättää noudattamatta edellytyksiä, jotka se on itse vahvistanut.

Koska rajat ylittävän intressin olemassaoloa ei voitu asiassa tarkastella, EUT lausui lopulta tuomionsa ehdollisena ja vain sillä varauksella, että kyseiseen hankintasopimukseen liittyy rajat ylittävä intressi. Yleisiä periaatteita on EUT:n mukaan tulkittava siten, että hankintayksikkö ei voi hylätä tarjousta sellaisilla perusteilla, joita ei ollut ilmoitettu hankintailmoituksessa (ks. C-6/05, Medipac - Kanzantzidis). Näin tapauksessa ei annettu painoarvoa sille, ettei yksilöityä prosessoria enää valmistettu.

Yhteenveto

EUT:n ratkaisu asiassa C-278/14 pohjautuu aikaisempaan hankintadirektiiviin (2004/18), mutta uudempi direktiivi (2014/24) ei tuonut olennaisia muutoksia EU-kynnysarvot alittavien hankintojen tulkintaan. Ratkaisu on siten edelleen ajankohtainen arvioitaessa kansallisiin hankintoihin sovellettavia EU-oikeudellisia periaatteita.

Ratkaisun perusteella kansallisessa hankinnassa on sovellettava EU:n perustamissopimusten yleisiä oikeusperiaatteita, jos siihen liittyy varma rajat ylittävä intressi. EUT totesi kuitenkin jäsenvaltioilla olevan tiettyä harkintavaltaa niiden toimenpiteiden osalta, joilla kyseisten periaatteiden toteutuminen pyritään kansallisella tasolla varmistamaan (ks. C-376/08, Serrantoni ja Consorzio stabile edili). Esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa on tulkittu, että kansallisen kynnysarvon ylitys voi olla tunnusmerkkinä rajat ylittävästä intressistä. Siten Suomessa kansallisten kynnysarvojen voidaan katsoa olevan kansallinen tulkinta rajat ylittävästä intressistä.

Tapaus vahvistaa sen, että mikäli hankintaan ei liity rajat ylittävää intressiä, eivät EU:n perustamissopimusten perustavanlaatuiset oikeusperiaatteet tule sovellettaviksi. Tällöin arviointi voidaan tehdä puhtaasti kansallisista lähtökohdista käsin. Tällä tulkinnalla on vaikutusta erityisesti pienhankintojen tekemisessä.

Yleisten oikeusperiaatteiden soveltuminen tapauksessa tarkoitti, että tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä niitä konkretisoineen avoimuusvelvoitteen näkökulmasta hankintayksikkö ei saanut kesken hankintamenettelyn muuttaa hankintailmoituksessa määrittelemiään teknisiä eritelmiä. Tapaus tuo näin uutta tulkintaa yhtäältä yleisten oikeusperiaatteiden sisältöön ja toisaalta siihen, mitä niiden vastainen toiminta voisi olla.

EUT:n aikaisemmissa ratkaisuissa perustavanlaatuisten oikeussääntöjen on katsottu ulottuvan rajat ylittäviin hankintoihin muun muassa siten, että

  • hankinnoista tulee ilmoittaa asianmukaisessa laajuudessa (C-324/98, Telaustria)
  • hankintasopimuksia ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskaudella (C-91/08, Wall AG)
  • tarjouksia ei saa automaattisesti sulkea tarjouskilpailusta alhaisen hinnan takia (yhdistetyt asiat C-147/06 ja C-148/06, SECAP).

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa