Vastavuoroisuusasetuksen (IPI) ydin hankintayksiköille

Kansainvälinen julkisten hankintojen instrumentti eli vastavuoroisuusasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1031) tuli voimaan ja sovellettavaksi elokuussa 2022.

Asetuksen tarkoituksena on edistää EU:n sisämarkkinoiden toimijoiden uusia kaupankäyntimahdollisuuksia kolmansien maiden hankintamarkkinoilla. Kyse on käytännössä kauppapoliittisesta instrumentista, jonka avulla näillä markkinoilla harjoitettaviin kaupankäynnin esteisiin, rajoittaviin toimenpiteisiin ja käytäntöihin voidaan puuttua. Asetuksen sisältämä sääntely tulee huomioon otettavaksi myös Suomessa käynnistettävissä hankintamenettelyissä.

Käsittelimmekin aihetta syyskuussa 2022 järjestämässämme neuvontaklinikassa.

Komissio antoi helmikuussa 2023 ohjeistusta asetuksen soveltamisen helpottamiseksi (Eur-lex).

Mitä IPI tarkoittaa hankintayksiköille

Hankintayksiköiden tulee olla tietoisia asetuksen sisältämästä sääntelystä. Hankintayksiköiden on hyvä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin kohtiin:

  • IPI-toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvissa hankintamenettelyissä hankintayksikön tulee sisällyttää hankinta-asiakirjoihin viittaus asetuksen ja mahdollisten IPI-toimenpiteiden soveltamiseen.
  • Hankintayksikön tulee myös soveltaa komission määrittämää IPI-toimenpidettä hankintamenettelyssään. Toimenpidettä sovelletaan pistemäärän oikaisun muodossa sopimuksentekoperusteiden arviointivaiheessa lopullista pistemäärää laskettaessa. Tarjouksen poissulkemista koskevaa toimenpidettä sovelletaan puolestaan valintaperusteiden arviointivaiheessa.
  • Jos toimija ei myötävaikuta asetuksessa esitetyllä tavalla alkuperänsä selvittämiseen ja siten estää, tekee käytännössä mahdottomaksi tai erittäin vaikeaksi alkuperänsä todentamisen, on toimija suljettava pois hankintamenettelystä
  • Hankintayksikön on myös asetettava IPI-toimenpiteiden kohteena olevan tarjouskilpailun voittajalle tiettyjä velvoitteita. Velvoitteet koskevat ensinnäkin toimenpiteiden kohteena olevasta kolmannesta maasta peräisin olevien toimijoiden, tavaroiden ja palveluiden hyödyntämistä hankinnan toteuttamisessa. Sen lisäksi voittaja tulee velvoittaa toimittamaan pyynnöstä riittävä näyttö velvoitteiden noudattamisesta ja maksamaan sakkoluonteinen maksu velvoitteiden laiminlyönnin seurauksena. Hankintayksikön on lisäksi sisällytettävä hankinta-asiakirjoihin viittaus näihin velvoitteisiin ja tietyin edellytyksin pyydettävä näyttöä velvoitteiden noudattamisesta.
  • Hankintayksikkö voi tietyin edellytyksin poikkeuksellisesti päättää olla soveltamatta IPI-toimenpidettä hankintamenettelyyn. Mikäli se näin päättää, tulee sen toimittaa komissiolle määräajassa erikseen asetuksessa luetellut tiedot liittyen muun muassa poikkeuksen soveltamisen yksityiskohtaisiin perusteluihin.
  • IPI-toimenpiteiden soveltamisesta tulee raportoida osana sopimuksen tekemistä koskevia tietoja (jälki-ilmoitusta) TED-tietokannan kautta.

Soveltamisala ja sen rajoitukset

Asetusta sovelletaan julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin, jotka kuuluvat ns. klassisen hankintadirektiivin (2014/24/EU), erityisalojen hankintadirektiivin (2014/25/EU) ja julkisia käyttöoikeuksia koskevan direktiivin (2014/23/EU) soveltamisalaan.

IPI-toimenpiteitä sovelletaan kuitenkin ainoastaan muista maista kuin EU:n sisämarkkinoilta tai GPA-sopimuksen piirissä olevista maista tuleviin tarjoajiin, tavaroihin ja palveluihin. Eli sääntely koskee ns. kolmansia maita. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät hankinnat, joiden alkuperämaan kanssa EU:lla on kansainvälinen kauppasopimus.

Asetusta sovelletaan vasta sen voimaantulon jälkeen käynnistettyihin julkisiin hankintoihin. IPI-toimenpidettä sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka kuuluvat toimenpiteen piiriin ja jotka ovat käynnistetty toimenpiteen voimaantulon ja sen voimassaolon päättymisen, peruuttamisen tai soveltamisen keskeyttämisen välisenä aikana.

Lisäksi IPI-toimenpiteitä kohdistetaan vain arvoltaan suuriin hankintamenettelyihin. Vähimmäiskynnysarvo on tavaroiden ja palvelujen osalta 5 miljoonaa euroa ja rakennusurakoiden sekä käyttöoikeussopimusten osalta 15 miljoonaa euroa. Dynaamisten hankintajärjestelmien sisäisissä kilpailutuksissa toimenpiteitä voidaan kohdistaa kilpailutuksiin, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta automaattisesti hankintoihin, vaan vasta sen luoman mekanismin jälkeen.

Vapautus asetuksen soveltamisesta voidaan tietyin tiukoin kriteerein myöntää paikallisille hallintoyksiköiden hankintaviranomaisille. Lisäksi vähiten kehittyneille maille on myönnetty vapautus unionin toimenpiteistä edellyttäen, ettei kolmas maa tai sieltä peräisin oleva toimija ole kiertänyt IPI-toimenpidettä.

Aiheesta lisää

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

  • Kansainvälinen julkisten hankintojen instrumentti IPI [tulossa]

Muualla verkossa