EU-komission tiedonanto

Julkisten hankintojen toteuttaminen Covid-19-kriisiin liittyvässä hätätilanteessa

Euroopan komissio julkaisi 1.4.2020 tiedonannon Euroopan unionin hankintalainsäädännön joustomahdollisuuksista sekä erilaisista tavoista toteuttaa julkisia hankintoja käynnissä olevan pandemian aikana.

Tiedonannossa todetaan, että julkisia hankintoja koskevat EU:n säännöt sisältävät kaikki tarvittavat välineet näiden tarpeiden tyydyttämiseksi direktiivin säännösten mukaisesti. Tiedonannossa luodaan yleiskatsaus julkisten ostajien mahdollisuuksiin hankkia nopeasti ensiarvoisen tärkeitä tavaroita ja palveluja ja tarvittaessa myös täydentävää infrastruktuuria.

Nopeutettu menettely sekä äärimmäisen kiireen suorahankinta

Tiedonannon mukaan hankintayksiköillä on kriisin aikana ensinnäkin mahdollisuus käyttää hyväkseen hankintalainsäädännön luomaa mahdollisuutta lyhentää määräaikoja huomattavasti avointen tai rajoitettujen menettelyjen nopeuttamiseksi (nopeutettu menettely).

Jos nämä joustomahdollisuudet eivät riitä, voidaan tiedonannon mukaan harkita hankintailmoituksen julkaisematta jättämistä sekä mahdollisesti sallia sopimuksen tekeminen suoraan etukäteen valitun toimittajan kanssa,eli toteuttaa suorahankinta. Edellytyksenä tälle on tiedonannon mukaan se, että kyseinen toimittaja on ainoa, joka pystyy toimittamaan tarvittavat tavarat äärimmäisen kiireellisen tapauksen aiheuttamissa teknisissä ja ajallisissa rajoitteissa.

Tiedonannon mukaan kunkin hankintayksikön on arvioitava, täyttyvätkö suorahankinnan edellytykset, sekä perusteltava valintansa.

Kaikkien seuraavien arviointiperusteiden on täytyttävä:

  • Hankintayksikön kannalta ennalta arvaamaton tapahtuma.
  • Hankintalainsäädännön yleisiä määräaikoja ei voida noudattaa tapauksen äärimmäisen kiireellisyyden vuoksi.
  • Ennalta arvaamattoman tapauksen ja äärimmäisen kiireellisyyden välillä on syy-yhteys.
  • Suorahankintaa käytetään vain vajeen kattamiseksi, kunnes löydetään vakaampia ratkaisuja.

Tiedonannossa on keskitytty äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa tehtäviin hankintoihin, kuten lääketieteellisten suojavälineiden tai laitteiden hankintoihin. Tällaisissa tilanteissa julkiset ostajat voivat suorittaa hankinnan tarvittaessa muutamassa päivässä tai jopa muutamassa tunnissa. Tiedonannon mukaan koronakriisi (Covid-19) on juuri tällainen äärimmäisen kiireellinen ja ennalta arvaamaton tapaus, joiden kilpailuttamismenettelyihin ei ole EU:n hankintadirektiiveissä rajoittavasti puututtu.

Käytännön ohjeita kiireellisten hankintojen tekemiseen

Tiedonannossa on lisäksi annettu käytännön ohjeita äärimmäisen kiireellisten hankintojen tekemiseen ja niiden nopeuttamiseen. Hankintayksiköt voivat tiedonannon mukaan esimerkiksi:

  • Ottaa yhteyttä mahdollisiin EU:ssa ja sen ulkopuolella sijaitseviin urakoitsijoihin puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.
  • Palkata asiamiehiä, jotka tuntevat markkinat hankintayksiköitä paremmin. 
  • Lähettää edustajia suoraan sellaisiin maihin, joissa on tarvittavat varastot ja jotka voivat varmistaa nopeat toimitukset; sekä
  • Ottaa yhteyttä mahdollisiin tavarantoimittajiin ja pyytää niitä lisäämään tuotantoa, aloittamaan tuotanto tai aloittamaan tuotanto uudelleen.

Mahdollisuus uusille ideoille ja innovaatioille

Edelleen tiedonannossa kehotetaan hankintayksiköitä harkitsemaan aiempiin hankintamenettelyihin nähden vaihtoehtoisia ratkaisuja ja yhteistyön tekemistä markkinoiden kanssa. Tiedonannon mukaan hankintayksiköillä on EU:n hankintalainsäädännön piirissä vapaat kädet tehdä yhteistyötä markkinoiden kanssa ja etsiä yhteistyökumppaneita. Lisäksi hankintayksiköt voivat käyttää innovatiivisia digitaalisia välineitä herättääkseen laajaa kiinnostusta sellaisten toimittajien keskuudessa, jotka pystyvät ehdottamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Hankintayksiköt voivat esimerkiksi järjestää hackathon-tilaisuuksia ideoiden työstämiseksi siitä, miten hengityssuojaimia voitaisiin käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen, miten lääkintähenkilöstöä voitaisiin suojata tehokkaasti tai miten virus voitaisiin havaita ympäristössä. Hankintayksiköt voivat myös tehdä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä innovaatioekosysteemien tai yrittäjäverkostojen kanssa saadakseen niiltä ehdotuksia uusiksi ratkaisuiksi.
 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

Neuvontayksikön verkkopalvelussa