Muutoksenhaku

Muutoksenhakuun oikeutetut

Hankintaa koskevasta asiasta voi valittaa markkinaoikeudelle tai hankintaoikaisupyynnön voi esittää hankintayksikölle se, jota asia koskee (asianosainen). Asianosaisella tarkoitetaan toimittajaa, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Muutoksenhakijana voi olla hankintasopimusta tavoittelemassa ollut toimittaja, jonka etua väitetty virheellinen menettely on tai on saattanut loukata.

Muutoksenhakijana on tavallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai ehdokas. Muutoksenhakijana voi myös olla sellainen alalla toimiva yritys, joka ei ole hankintayksikön menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta osallistumaan tarjouskilpailuun, koska hankintayksikkö on jättänyt hankinnan kokonaan kilpailuttamatta. Muutoksenhakijana voi myös olla toimittaja, jonka hankintayksikkö on muutoin lainvastaisesti jättänyt tarjousmenettelyn ulkopuolelle.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä jäseniltä puuttuu asiavaltuus, joten valitus on tutkittavissa vain silloin, kun kaikki yhteenliittymän jäsenet ovat valituksen takana (ks. esim. ratkaisut MAO:66/18, MAO:670/17, MAO:193/12 ja MAO:480/10).

Ehdokas, joka on tarjouskilpailun aiemmassa vaiheessa hankintayksikön päätöksellä suljettu pois menettelystä, ei voi oikeussuojaintressin puuttuessa hakea muutosta hankintamenettelyn jatkovaiheista.

Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankintalain soveltamisalaan kuuluvassa hankinta-asiassa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle tai esittää hankintaoikaisupyyntöä hankintayksikölle, elleivät he ole asianosaisia. Sen sijaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä niin sanotuissa pienhankinnoissa myös kunnan jäsenellä on mahdollisuus hakea muutosta kuntalain mukaisesti.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Oikeustapaustiivistelmäkooste

Muualla verkossa

Oikeuskäytäntöä