Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Sote-hankinta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoilla tarkoitetaan palveluhankintoja, jotka ylittävät kynnysarvon 400 000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoille on säädetty vain tämä yksi kynnysarvo, erillistä EU-kynnysarvoa ei siten ole. Mikäli hankinta ylittää 400 000 euron kynnysarvon, tehdään kilpailutus hankintalain 12 luvun mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on yksilöity CPV-koodikohtaisesti hankintalain liitteen E kohdissa 1–4.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen siten kuin muissa laeissa säädetään.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät.

Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on hankintalain mukaan määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille.

Muilla erityisillä palveluhankinnoilla tarkoitetaan palveluhankintoja, jotka ylittävät kynnysarvon 300 000 euroa. Muut erityiset palveluhankinnat kilpailutetaan hankintalain 12 luvun mukaisesti. Muut erityiset palveluhankinnat on yksilöity CPV-koodikohtaisesti hankintalain liitteen E kohdissa 5–15.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa sekä muissa erityisissä palveluhankinnoissa sovelletaan lisäksi hankintalain osaa I (mm. soveltamisala, ennakoidun arvon määrittäminen) ja IV (yhteiset säännökset hankintapäätöksestä, muutoksenhausta ja hankintojen valvonnasta), ellei ko. osien pykälissä ole toisin mainittu.

12 luvun mukaisissa palveluhankinnoissa hankintayksikön on otettava huomioon kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Oikeuskäytäntöä

Sote-hankintakokonaisuus

Muualla verkossa

Julkisten hankintojen käsikirja 2023
Luku 4, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat. Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto