Hyppää pääsisältöön
Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat

Sote-hankinta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoilla tarkoitetaan palveluhankintoja, jotka ylittävät kynnysarvon 400.000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat kilpailutetaan hankintalain 12 luvun mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yksilöity hankintalain liitteessä E, kohdissa 1-4, CPV-koodikohtaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen siten kuin muissa laeissa säädetään. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät. Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on hankintalain mukaan määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille.

Muilla erityisillä palveluhankinnoilla tarkoitetaan palveluhankintoja, jotka ylittävät kynnysarvon 300.000 euroa. Muut erityiset palveluhankinnat kilpailutetaan hankintalain 12 luvun mukaisesti. Muut erityiset palveluhankinnat on yksilöity hankintalain liitteessä E, kohdissa 5-15, CPV-koodikohtaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa sekä muissa erityisissä palveluhankinnoissa sovelletaan lisäksi hankintalain osaa I (mm. soveltamisala, ennakoidun arvon määrittäminen) ja IV (yhteiset säännökset hankintapäätöksestä, muutoksenhausta ja hankintojen valvonnasta), ellei ko. osien pykälissä ole toisin mainittu.

12 luvun mukaisissa palveluhankinnoissa hankintayksikön on otettava huomioon kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Oikeuskäytäntöä

Muualla verkossa

Valtion hankintakäsikirja 2017

tags

Hankintamenettely