Hyppää pääsisältöön
Kansallinen hankinta

Ilmoittaminen

Kansallinen ilmoitusvelvollisuus koskee hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot tavaroille ja palveluille sekä rakennusurakoille.

Hankintayksikön on ilmoitettava kansallinen hankinta HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi). Ilmoitus on tehtävä kansallisella hankintailmoituslomakkeella suomen- tai ruotsinkielisenä.

Hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa

tiedotusvälineessä, kuten vaikkapa omilla verkkosivuillaan. Ilmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu HILMAssa.

Hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot
 • hankintayksikön luonne
 • hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus
 • hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa
 • hankintalaji
 • hankintamenettelyn kuvaus
 • kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
 • tieto siitä, hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset
 • tieto siitä, varataanko hankinta työkeskuksille tai vastaaville toimittajille taikka toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
 • hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle.

Hankintojen sisällön määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua viitenimikkeistöä.

Jos hankintayksikkö valikoi ne ehdokkaat, jotka voivat antaa tarjouksia tai osallistua neuvotteluihin, ja asettaa tarjoajien tai ehdokkaiden arvioimiseksi soveltuvuusvaatimuksia, hankintailmoituksessa tulee ilmoittaa lisäksi:

 • mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla
 • tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan

Hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää muualta saatavissa olevilla tiedoilla, mistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Lisätietoja HILMA-portaalin käytöstä

Edita Publishing Oy:n hankintailmoitushenkilökunta
puh. 020 450 2480
julkiset.hankinnat(at)edita.fi

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags