Kansallinen hankinta

Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus

Hankintayksikkö voi kansallisissa hankinnoissa asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen.

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa sen asettamia soveltuvuusvaatimuksia.

Vakuutus soveltuvuuden alustavana näyttönä

Kansallisissa hankinnoissa hankintayksikön ei ole pakko käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD:tä. Halutessaan hankintayksikkö voi sitä käyttää.

Hankintayksikkö voi sen sijaan vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Poissulkemisperusteiden soveltaminen

Kansallisissa hankinnoissa ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä hankintalain 80—86 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisissa hankinnoissa hankintayksikkö voi valita, haluaako se soveltaa pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita siten kuin EU-hankintamenettelyissä sovelletaan.

Jos hankintayksikkö päättää soveltaa poissulkemisperusteita, kannattaa hankintayksikön huomioida myös tarjoajan mahdollisuus käyttää korjaavia toimenpiteitä.

Vaikka kansallisissa hankinnoissa sovellettaisiin pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, voi hankintayksikkö valita, vaatiiko se voittanutta tarjoajaa toimittamaan rikosrekisteriotteet sen johtohenkilöistä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Oikeustapaustiivistelmäkooste