Oikeustapaustiivistelmä

Hankinnan keskeyttämisen jälkeen voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2015:181 mukaan hankinnan voi keskeyttää siinäkin tapauksessa, että hankintamenettelyn virhe johtuu hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä. KHO totesi tämän lisäksi, että keskeyttämisen jälkeen voidaan käynnistää hankintamenettely, joka on keskeytettyyn hankintaan nähden kokonaan uusi ja erillinen.

Tapahtumien kulku

Puolustusvoimat oli kilpailuttanut hävittäjien ja muun lentokaluston teräsrunkoiset PVC-sääsuojat puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisena hankintana. Se sai tarjouksen A:lta ja B:ltä. A:n tarjous oli leimattu saapuneeksi kolme päivää määräajan jälkeen ja palautettu avaamattomana. Hankintayksikkö tarkensi tarjouspyyntöä ja pyysi B:tä tältä osin täsmentämään tarjoustaan.

Tosiasiassa A:n tarjous oli toimitettu perille määräajassa. Havaittuaan, että A:n tarjous olikin saapunut ajoissa, hankintayksikkö pyysi tätä toimittamaan täsmennetyn tarjouksen. A voitti tarjouskilpailun. Hankintayksikkö kuitenkin keskeytti tämän jälkeen kilpailutuksen. Perusteena keskeyttämiselle oli se, että tarjoajien tasapuolista kohtelua ei voitu yllä kuvatussa menettelyssä taata.

Sekä A että B valittivat keskeyttämispäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö ei hankintamenettelyn keskeyttäessään toiminut lain vastaisesti. A valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikeustapauksessa on kolme oikeudellisesti mielenkiintoista seikkaa:

1. Puolustushankinta?

Ensinnäkin ratkaisussa arvioitiin sitä, kuuluiko hankinta yleisen hankintalain vai puolustus- ja turvallisuushankintalain piriin. Hankinnan kohteena olleet sääsuojat olivat Puolustusvoimien mukaan välttämättömiä lentokaluston talvitoimintakyvyn ylläpitämiseksi. Ilman niitä lentokalustoa ei voida talviolosuhteissa käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edellä mainitun perusteella KHO katsoi, että sääsuojat liittyvät puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla suoraan lentokaluston käyttö- ja ylläpitoon. Näin ollen hankinnassa oli kysymys puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n mukaisesta puolustushankinnasta, ja hankintaan oli tullut soveltaa puolustus- ja turvallisuushankintalakia, kuten Puolustusvoimat oli tehnytkin.

2. Keskeyttämisen edellytykset

Ratkaisun pääasia koski keskeyttämisen edellytyksiä. Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintalaissa on vastaava säännös hankinnan keskeyttämisestä. Ratkaisulla voidaan täten katsoa olevan merkitystä myös kun yleistä hankintalakia tulkitaan.

Hankintayksikön esittämät syyt hankintamenettelyn keskeyttämiselle liittyivät tarjoajien tasapuoliseen kohteluun: tasapuolisuutta ei voitu varmistaa sen jälkeen, kun hankintayksikkö on erehdyttyään tarjouksen saapumisajankohdasta ensin palauttanut tarjouksen tarjoajalle - ja tämän jälkeen korjannut virheellistä menettelyään.

KHO totesi, että hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä. Keskeyttämisen oikeudelliseen arviointiin ei vaikuttanut sekään valituksessa esitetty seikka, että tarjouksissa ilmoitetut hintatiedot olivat mahdollisesti tulleet keskeyttämisen jälkeen muiden tarjoajien tietoon.

Hankintayksikkö voi nimittäin hankintamenettelyn keskeytettyään käynnistää uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden uusi ja erillinen. Hankintayksikön harkintavallassa on tällöin päättää, missä laajuudessa ja millä tavoin se järjestää uuden tarjouskilpailun. Mikäli on kyse keskeytetystä palvelu- vai rakennustyöhankinnasta, voi hankintayksikkö harkita myös omana työnä tekemistä.

3. Myöhästyneen tarjouksen käsittely

Kuten tässäkin tapauksessa tehtiin, monessa hankintayksikössä on tapana palauttaa myöhästyneet tarjoukset avaamattomina takaisin lähettäjälle. Tätä ei voida pitää suositeltavana. Viranomaiselle osoitettu posti tulee pääsääntöisesti avata ja käsitellä. Kaikista tarjouksista tulee yleensä viranomaisen asiakirjoja ja ne säilytetään viranomaisessa.

Käsittely voi myöhästynen tarjouksen osalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se merkitään samaan paikkaan kuin muutkin tarjoukset. Samassa yhteydessä voidaan todeta, miten myöhästynyttä tarjousta on hankintamenettelyssä käsitelty. Tällöin jää tieto kaikista tarjouksista ja kokonaisuus olisi hankintayksikön hallinnassa riippumatta siitä mitä tapahtuu avauksen jälkeen. Aikaleimat ovat sekä hankintayksikön että tarjoajan oikeusturvan kannalta tärkeitä.

Teksti: Jonna Törnroos

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa