Hankintalakiin pieniä muutoksia 1.6.2024

Eduskunta on hyväksynyt hankintalainsäädäntöön esitetyt tekniset muutokset, jotka tulevat voimaan 1.6.2024. Lakimuutoksella (164/2024) pidennetään niitä määräaikoja, joiden kuluessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi tehdä esityksen markkinaoikeudelle lainvastaisesta suorahankinnasta, joka olisi tullut kilpailuttaa EU-laajuisin menettelyin. Määräaika esityksen tekemiselle on kesäkuun alusta alkaen 12 kuukautta hankintasopimuksen tekemisestä. KKV:n selvittämistoimenpiteet katkaisevat vanhentumisajan kulumisen, jolloin se alkaa kulua uudelleen alusta.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että KKV voi tehdä esityksen pisimmillään lähes kaksi vuotta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Ennen muutosta KKV:n on tullut tehdä esitys pisimmillään noin vuoden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.

Lainsäädäntöä muutetaan myös siten, että KKV ei voi tehdä esitystä markkinaoikeudelle, jos asia on jo ratkaistu markkinaoikeudessa valituksen johdosta. KKV ei voi tehdä esitystä myöskään silloin, jos asia on jo vireillä markkinaoikeudessa.

Lisäksi hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin hankintojen ilmoittamista koskevat säännökset muuttuvat siten, että niissä viitataan aiemmin voimassa olleen komission vakiolomakeasetuksen sijaan ajantasaiseen vakiolomakeasetukseen (ns. eForms-asetus). Muutos ei vaikuta käytännössä hankintojen ilmoittamiseen.

Muutokset tehdään sekä:

  • hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) että
  • erityisalojen hankintalakiin (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016).

Lisää aiheesta:

Neuvontayksikön verkkopalvelussa:

Julkisten hankintojen valvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Muualla verkossa:

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (Finlex)

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016 (Finlex)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta HE 102/2023 (Finlex)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1780, annettu 23 päivänä syyskuuta 2019, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1986 kumoamisesta (sähköiset lomakkeet) (EUR-Lex)