Hankintalain nk. korjaussarja II sekä JYSE-päivitys lausunnolla 

Hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin sekä julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE) ehdotetaan muutoksia. Muutokset ovat lausunnolla maalis-huhtikuussa 2022.  

Hankintalain muutosesitysluonnos 

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia sekä rikosrekisterilakia. 

Ehdotettavilla muutoksella on tarkoitus huomioida pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaiset hankintalakiin liittyvät muutostarpeet. Tarkoituksena luonnoksessa on hallitusohjelman mukaisesti edistää hankintojen ympäristöystävällisyyttä ja laatua sekä lisätä ympäristörikoksiin liittyviä poissulkuperusteita ja alihankkijoiden poissulkemiseen liittyviä velvoitteita.

Luonnos sisältää myös hankintojen kaksikielisyyden edistämistä, Euroopan Unionin hankintojen ilmoittamisessa tapahtuvien muutosten huomioimisen sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontaa koskevan määräajan pidentämisen.

Tutustu muutosluonnokseen Lausuntopalvelussa ja lausu viimeistään 29.4.2022.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö seuraa korjaussarja II:n etenemistä ja tiedottaa tarkemmin lakiin tehdyistä muutoksista, kun käsittely on päättynyt.

JYSE-ehtojen muutosehdotus

Valtiovarainministeriö on valmistellut Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT) tehtävää muutosta. Muutosehdotus perustuu sotatilanteeseen Ukrainassa. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt useista Venäjän vastaisia pakotteista, joilla on vaikutuksia markkinoiden toimintaan ja julkisiin hankintoihin. 

Muutosehdotuksen tarkoituksena on lisätä JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT -ehtoihin Euroopan unionin tai YK:n kohdistamien pakotteiden vaikutukset huomioiva täydennys, jonka perusteella sopimuksen päättäminen erityistilanteissa on mahdollista.

Muutos kohdistuu JYSE tavarat 15.1. ja JYSE palvelut 18.1.:
”Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3–11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.”

Tutustu tarkemmin Lausuntopalvelussa ja lausu viimeistään 31.3.2022.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö tiedottaa tarkemmin ehtoihin tehdyistä muutoksista, kun päivitys on tehty.