Palautetta toivotaan sekä hankintayksiköiltä että tarjoajilta

Vastaa kyselyyn julkisten hankintojen kaksikielisyydestä

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) toteuttaa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa julkisten hankintojen kaksikielisyyttä koskevan selvityksen. Osana selvitystä JHNY tekee kaksi kyselytutkimusta; toinen kohdistuu julkisten hankintojen hankintayksiköille ja toinen tarjoajille. Selvitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan (Valtioneuvosto), jonka mukaan hallitus sitoutuu edistämään kaksikielisiä hankintoja ja selvittämään mahdollisia ongelmakohtia lainsäädännössä.

Kyselyn kohteena olevat hankinnat

Kysely koskee hankintalain ja erityisalojen hankintalain kynnysarvot ylittäviä julkisia hankintoja.

Kysely ei koske:

  • Pienhankintoja eikä muita yllä mainittujen lakien soveltamisalan ulkopuolella olevia hankintoja.
  • Hankintoja, jotka kuuluvat puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain piiriin.
  • Ahvenanmaalla toimivien hankintayksiköiden tekemiä hankintoja.

Vastaaminen

Kuka tahansa hankintayksikön tai tarjoajan edustaja voi vastata kyselyihin avoimen linkin kautta. Huomioitavaksi, että olemme neuvontayksikössä tämän verkkosivun lisäksi lähettäneet kyselyn sähköpostitse suoraan otannalle hankintayksiköiden ja tarjoajien edustajia.

Vastaamiseen kuluva aika riippuu siitä, onko vastaajalla kokemusta kansallisista hankinnoista tai EU-hankinnoista vai molemmista. Hankintayksiköiden kyselyssä on enimmillään 48 kysymystä, ja tarjoajien kyselyssä 52 kysymystä. Suurin osa kysymyksistä on kuitenkin nopeita valintakysymyksiä.  Lisäksi toivomme vastaajilta käytännön näkemystä ja kommentteja avovastauskenttiin lainsäädännön kehittämisen tueksi. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Vastausaikaa on pe 20.11.2020 klo 16 asti.
 

Tulokset

Uutisoimme kyselyn tuloksista verkkosivuillamme niiden valmistuttua. Myös selvitys julkaistaan sivuillamme.

Tietosuoja ja aineiston hyödyntäminen

Hankintojen kaksikielisyyttä koskevan kyselyn tietosuojaselosteesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, ja seloste löytyy ministeriön verkkosivuilta: työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojaseloste (2020, pdf).

Henkilötietojen oikeutusperuste: Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan e alakohta: Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi sekä tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 3 kohta: käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten.

Selvityksessä tulokset esitetään aina sellaisessa muodossa, että niistä ei voi tunnistaa kenenkään yksittäisen vastaajan antamia vastauksia tai henkilöllisyyttä.

Lisätietoa

Kyselyn ja selvityksen sisältö ja rajaukset: lakimies Jonna Törnroos (puh. 040 566 7770, jonna.tornroos [at] kuntalitto.fi).

Kyselyn täyttämiseen tai toimivuuteen liittyvät kysymykset: verkkotiedottaja Stiina Torkkel (puh. 040 528 5359, stiina.torkkel [at] kuntaliitto.fi). 

 

Kiitos, että käytät aikaasi kyselyymme vastaamiseen! Asiantuntemuksesi ja kommenttisi auttavat kehittämään julkisten hankintojen kaksikielisyttä.