Hankintalain korjaussarja etenee

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esityksen laiksi hankintalain, erityisalojen hankintalain, puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6b §:n muuttamisesta.  Hankintalakiin sekä erityisalojen hankintalakiin tehtävissä muutoksissa on pääosin kyse teknisistä korjauksista sekä täydennyksistä ja muutos kulkeekin epävirallisesti nimellä ”hankintalain tekninen korjaussarja”. Korjaussarja on valtioneuvoston esittelyssä 10.12.2020.

Esityksessä parannetaan hankintayksiköiden tiedonsaantioikeutta tarjoajien sekä näiden alihankkijoiden soveltuvuuden täyttymisestä ja näin edistetään harmaan talouden torjuntaa julkisissa hankinnoissa. Lisäksi laajennetaan hankintojen sähköisen kilpailutusjärjestelmän, HILMAn käyttöä sekä mahdollisuuksia saada hankintoja koskevaa tilastotietoa. Esityksessä täsmennetään puitejärjestelyä koskevaa sääntelyä siten, että puitejärjestelyt mahdollistaisivat tarkoituksenmukaisen ja hankintayksiköiden muutostarpeet huomioivan tavan hankkia tuotteita ja palveluja puitejärjestelyn sisällä.

Puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettuun lakiin sekä rikosrekisterilakiin tehtävissä muutoksissa on kyse teknisluonteisista muutoksista.

Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ei huomioida Marinin hallituksen hallitusohjelmassa olleita hankintoja koskevia kirjauksia, vaan näiden kirjausten lainsäädäntöön kohdistuvia muutosvaikutuksia koskevat selvitystyö on käynnissä. Yksi näistä on mm. kaksikielisiä hankintoja koskeva selvitys, josta vastaa Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

Korjaussarja on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2021.

 

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Riikka Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö

johtava lakimies Katariina Huikko, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

 

Muualla verkossa