Hyppää pääsisältöön
Komission tiedonanto

Kolmansista maista tulevien tarjoajien osallistuminen EU:n hankintamarkkinoille

Euroopan komission heinäkuussa 2019 julkaisemassa tiedonannossa (Guidance on the participation of third-country bidders and goods in the EU procurement market) annetaan ohjeistusta kolmansista maista tulevien tarjoajien kohtelusta EU:n hankintamarkkinoilla.

Kolmansilla mailla tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueen ulkopuolisia maita sekä niitä, joiden kanssa ei EU:lla ole sopimuksia vapaakaupasta (esim. GPA ja FTA). EU-jäsenmaiden ulkopuolisia tarjoajia eivät aina velvoita yhtä tiukat säännöt liittyen esimerkiksi työoikeuteen, ympäristöön ja turvallisuusnäkökohtiin kuin EU-maiden toimijoita. Tiedonannossa muistutetaan hankintayksiköitä hankintadirektiivien mahdollistamista välineistä toteuttaa laadukkaita hankintoja, jotta EU-tarjoajilla ja ulkomaisilla tarjoajilla olisi yhteneväiset pelisäännöt tarjouskilpailussa.

Tiedonanto koostuu neljästä osasta:

  • Kolmansien maiden tarjoajien pääsy sisämarkkinoille Tiedonannossa määritetään, mistä maista tulevilla tarjoajilla on pääsy EU:n hankintamarkkinoille. Toisin sanoen keiden kanssa EU on allekirjoittanut kansainvälisiä tai kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia. Muilla ulkomaisilla tarjoajilla ei ole pääsyä EU:n hankintamarkkinoille. Näin ollen jäsenvaltioiden hankintayksiköiden ei tarvitse huomioida niitä tarjouskilpailuissa. Tiedonannossa myös todetaan, että puolustus- ja turvallisuushankinnoissa jäsenvaltiot voivat rajoittaa pääsyä markkinoilleen.
     
  • Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Komissio muistuttaa hankintayksiköiden mahdollisuudesta pyytää selvitys tarjouksesta, joka vaikuttaa hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiselta. Tiedonannossa käsitellään poikkeuksellisten alhaisten tarjousten tunnistamista, selvittämistä ja arviointia. Asiakirjassa on mm. lista kysymyksiä, joita hankintayksiköt voivat esittää tarjoajille selvityspyynnössään.
     
  • Laatuvaatimukset Korkeilla laatuun liittyvillä vaatimuksilla saadaan tehostettua hankintojen vaikuttavuutta. Selvästi yksilöidyillä laatuvaatimuksilla varmistetaan, että tarjoajat ovat sidottuja samoihin vaatimuksiin. Näin niillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa riippumatta niiden kotimaasta. Tiedonannossa annetaan konkreettisia esimerkkejä, miten hankintayksiköt voivat tehdä strategiasia hankintoja ja huomioida innovointiin, yhteiskuntavastuuseen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.
     
  • Komission käytännön vinkit Komissio muistuttaa hankintayksiköitä tarjoamastaan avusta. Esimerkiksi nk. ennakkoarviointimenettelyn kautta laajoissa infrastruktuurihankinnoissa komissiolta voi pyytää apua.

Tiedonanto on osa komission aloitepakettia terveen kilpailun, korkean laadun ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi julkisissa hankinnoissa. Se on myös ensimmäinen toimenpide liittyen maaliskuussa 2019 hyväksyttyyn tiedonantoon EU:n ja Kiinan suhteista.  EU:n tavoitteena on aiempaa tasapainoisemmat ja vastavuoroisemmat taloussuhteet.

Tiedonannot ovat komission aloiteoikeutensa perusteella antamia mietintöjä, joissa komissio ottaa omalta osaltaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Tiedonannolla ei ole suoraa oikeusvaikutusta suhteessa jäsenmaihin. Asiakirja kuitenkin antaa hankintayksiköille suuntaa, miten eri tilanteissa voidaan toimia.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Neuvontayksikön verkkopalvelussa