Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovaatioiden edistäminen hankintojen kautta on tärkeää

Tekes teki syksyllä 2016 selvityksen rahoittamistaan innovatiivisten julkisten hankintojen hankkeista. Hankkeiden oppeja esitellään juttusarjassa, joka on tehty yhteystyössä Julkisten hankintojen neuvontayksikön kanssa. Juttusarjan viimeisessä kokoavassa osassa käsitellään, miksi innovaatioiden edistäminen julkisten hankintojen kautta on tärkeää.

Tekesin juttusarjassa olemme käsitelleet keinoja ja näkökulmia. Sarjan viimeisessä osassa annamme puheenvuoron alan asiantuntijoille. He kertovat, miksi innovaatioiden edistäminen julkisen sektorin hankintojen kautta on ylipäätään tärkeää.

Tarpeisiin parhaiten vastaavia uusia ratkaisuja

Julkisen sektorin rooli on muuttunut palvelun tuottajasta kohti palvelun järjestäjää. Tämä tarkoittaa, että julkisen sektorin rooli on ennen kaikkea huolehtia palvelun laadusta ja vaikuttavuudesta, oli palvelun tuottava taho mikä tahansa.

VTT:n erikoistutkija Ville Valovirran mukaan innovatiivisen julkisen hankinnan kautta julkinen sektori voi löytää markkinoilta uusia parempia ratkaisuja, ja parantaa siten julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Innovatiivinen julkinen hankinta voi siis toimia erinomaisena välineenä niukkojen resurssien sekä palvelun laadun ja vaikuttavuuden vaatimuksen yhteensovittamisessa.

Valovirta korostaa, että potentiaalisten tarjoajien kanssa käydyllä vuoropuhelulla on suuri merkitys innovatiivisessa julkisessa hankinnassa. Vuoropuhelun kautta julkinen sektori voi välittää tietoa tarpeistaan yrityksille, mikä puolestaan voi sysätä ne kehittämään näihin tarpeisiin vastaavia uusia ratkaisuja. Samalla julkinen ostaja voi kerätä tietoa uusista vaihtoehtoisista teknologioista, toteutustavoista ja palvelumalleista. Vuoropuhelun merkitys innovatiivisen hankinnan onnistumiselle ja siten potentiaalisten hyötyjen realisoitumiselle korostui myös Tekesin selvityksen (2016) tuloksissa.

Entistä vahvempi asiakaslähtöisyys

Innovaation kautta saavutetusta hankinnan paremmasta laadusta ja vaikuttavuudesta hyötyvät tilaajan lisäksi myös loppukäyttäjät kuten kuntalaiset. Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla onkin mahdollista huomioida entistä paremmin asiakasnäkökulma. Menettelyyn kuuluu olennaisena osana loppukäyttäjien osallistaminen hankinnan suunnitteluun.

Kilpailuttamiskonsultti Jussi Pyykkönen täydentää, että esimerkiksi tulosperusteinen hankinta auttaa julkisten hankintojen asiakaslähtöisyyden kehittämisessä. Loppukäyttäjien osallistamisen lisäksi siis myös uusilla innovatiivisilla tavoilla hankkia voidaan vaikuttaa myönteisesti hankintojen asiakaslähtöisyyteen. Pyykkönen muistuttaa, että vaikka tulosperusteinen hankinta ei luonnollisestikaan sovellu jokaiseen tarpeeseen, on myös suoriteperusteisiin hankintoihin mahdollista sisällyttää tulosperusteisia aineksia.

Asiakaslähtöisyyden periaate onkin yksi innovatiivisen julkisen hankinnan lähtökohdista. Kuten Tekesin Huippuostajat-ohjelman päällikkö Markku Heimbürgerin hyvin tiivistää, innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa on ennen kaikkea kyse parhaiden osaajien tuomisesta yhteen ratkaisemaan uusilla keinoilla julkisen sektorin haasteita ja asiakkaiden tarpeita. Tähän tarvitaan hänen mukaansa huippuluokan verkostojohtamistaitoja, reilua peliä, tuntuvia kannustimia ja erityisesti yhteiseen hiileen puhaltamista.

Useita hyötyjä potentiaalisille tarjoajille

Innovatiivisista julkisista hankinnoista hyötyvät tilaajan ja loppukäyttäjien lisäksi prosessiin osallistuvat markkinatoimijat. Valovirran mukaan yksi tällainen keskeinen hyöty on toimittajayrityksen saama asiakasreferenssi, joka avaa yritykselle uusia myyntimahdollisuuksia sekä voi lisäksi johtaa yrityksen kasvuun, vientiin ja uusien työpaikkojen syntyyn.

Myös ne toimittajat, jotka eivät lopulta voita hankintasopimusta, mutta jotka ovat olleet tiiviisti mukana vuoropuhelussa ja yhteiskehittämisessä voivat hyötyä muun muassa saamalla kontakteja ja leadeja, hyödyllistä palautetta sekä tietoa tilaajan tarpeista. Osallistuminen voi lisäksi kartoittaa toimittajien ymmärrystä julkisen toimijan toimintatavoista ja laajentaa julkiseen hankintaprosessiin liittyvää osaamista.

Kannattavaa myös koko yhteiskunnan näkökulmasta

Oikein toteutettuna innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan saada aikaan suuria asioita, muun muassa hallituksen kaipaama tuottavuusloikka. Heimbürger korostaakin kansallisen kilpailukykymme edellyttävän, että pyrimme jatkuvasti tietoisesti nostattamaan julkisen kysynnän kautta edelläkävijyyden aaltoa ja katalysoimaan uusien älykkäämpien ratkaisujen kehittymistä.

Julkisen sektorin toiminnan tehostamisen lisäksi innovatiiviset julkiset hankinnat tarjoavat suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille pilottiympäristön uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Heimbürgerin mukaan esimerkiksi viimeaikaisissa monikansallisten jättien, muun muassa GE ja IBM, t&k-toiminnan sijoituksissa Suomeen yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä on ollut suomalaisten yritysten osaamisen lisäksi julkisen sektorin mahdollistamat kehittämis- ja pilotointialustat. Kun kansallinen kilpailukykymme on kunnossa, myös alueellinen hyvinvointimme vahvistuu.

Toinen vaakakuppi mahdollisuuksia täynnä

Innovaatioiden edistämisessä julkisen hankinnan kautta on siis valtavasti potentiaalia. Sen realisoitumisesta hyötyisivät niin julkisorganisaatiot, loppukäyttäjät, toimittajat kuin koko yhteiskunta.

Pyykkösen mukaan lainsäädäntö ei ole este, sillä nykyinen laki mahdollistaa vaikuttavat hankinnat. Tästä huolimatta innovatiivisia hankintoja toteutetaan vielä erittäin vähän. Yhtenä keskeisenä syynä on riskien pelko. Tämä on ymmärrettävää, etenkin kun on kyse verorahoitteisesta toiminnasta.

Vaikka kehittämiseen ja uuden tavoitteluun liittyykin aina riskejä, Pyykkönen muistuttaa, että toinen vaakakuppi on mahdollisuuksia täynnä. Toimintakulttuuri pitäisi saada muutettua riskien systemaattisesta karttamisesta riskienhallinnan kulttuuriin, jossa harkittu riskinotto on sallittua, jopa suotavaa. Innovatiivisen julkisen hankinnan riskejä voidaan hallita muun muassa kartuttamalla niihin liittyvää osaamista ja varmistamalla prosessin läpiviemiseen liittyvä riittävä resursointi. Innovatiivisen hankinnan onnistuessa voidaan saavuttaa entistä parempaa vastinetta verovaroille. –  Tällöin harkittu riskinotto on perusteltua.

Vaikka innovatiivisten julkisten hankintojen saralla onkin vielä paljon tehtävää, nähdään Suomi jo nyt yhtenä aihepiirin edelläkävijämaana. Tukemalla tätä lupaavaa kehityssuuntaa varmistamme, että pysymme myös jatkossa rohkeana tiennäyttäjänä ja uudistujana, sekä siinä sivussa poimimme hankinnan kehittämisestä saatavat lukuisat hyödyt.
 

Teksti: Carita Isomäki
projektikoordinaattori (30.5.-7.10.2016), Tekes

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa