Yhteiset säännökset

Yhteisillä säännöksillä tarkoitetaan hankintalain sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin hankintoihin, riippumatta niiden lajista tai kynnysarvosta. Yhteisiin säännöksiin on koottu keskiset asiat hankintapäätöksen tekemisestä, muutoksenhausta, hankintasopimuksista sekä hankintojen valvonnasta. Ne löytyvät hankintalain osasta IV.