Vad är offentlig upphandling?


Principer för upphandling

I upphandlingslagen regleras metoder och handlingsplikter för konkurrensutsättningen, som de offentliga myndigheterna och andra upphandlande enheter som omfattas av denna lag bör följa i sina…

Tröskelvärden

Upphandlingslagen tillämpas endast på upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena och de nationella tröskelvärdena. Lagen tillämpas däremot inte på så kallade små upphandlingar som understiger…

Upphandlande enheter

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Servicepost upphandlingrådgivning

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

upphandling@kommunforbundet.fi

hankinnat