EU-upphandling

Minimitidsfrister och beräkning av tidsfrister

Den upphandlande enheten bör ge leverantörerna tillräckligt med tid för att utarbeta anbud och anbudsansökningar. För upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet har fastställts särskilda minimitidsfrister.

Vid stora upphandlingar som grundar sig på komplexa utformningar eller förfaranden tar det vanligen längre tid att utarbeta anbudsansökningarna och i synnerhet anbuden än vid mindre och enklare upphandlingar. De föreskrivna minimitidsfristerna utgör ett absolut minimum, och sådana tidsfrister för anbud och anbudsansökningar som följer minimitidsfristerna är inte tillräckligt långa för alla typer av upphandlingar. 

Beräkning av tidsfrister

I fråga om anbudsansökningar och vid öppet förfarande också anbud beräknas tidsfristerna från den dag som följer på den dag då upphandlingsannonsen skickades för publicering i Hilma.

I fråga om annonser som inte publiceras i Hilma räknas tidsfristerna från den dag då upphandlingsannonsen sänds för publicering på adressen http://simap.europa.eu/enotices/

När det är fråga om selektivt förfarande, förhandlat förfarande, ett dynamiskt inköpssystem eller innovationspartnerskap ska tidsfristen för inlämnandet av anbud räknas från den dag då anbudsgivarna bjudits in att lämna anbud. 

Den dag från vilken en tidsfrist räknas ska inte ingå i tidsfristen.


Avtal om tidsfrist för anbud vid selektivt förfarande

Den upphandlande enheten (exkl. statens centralförvaltningsmyndigheter) och de anbudssökande kan vid ett selektivt förfarande komma överens om tidsfristen för mottagande av anbud. Andra…

Påskyndat förfarande

Tidsfristerna vid öppet och selektivt förfarande samt förhandlat förfarande kan förkortas, om det i en brådskande situation som bestyrks på lämpligt sätt av den upphandlande enheten i praktiken är…

Förlängning av tidsfrister

De lagstadgade minimitidsfristerna kan i vissa specialfall vara för korta. Då ska den upphandlande enheten förlänga de fastställda minimitidsfristerna. Upphandling som förutsätter besök/…

Tidsfristtabell

Tabellen nedan innehåller tidsfrister som gäller för upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena. * Från dagen efter den dag då upphandlingsannonsen skickades ** Från den dag då…