EU-upphandling

Val av anbud

Bland anbuden ska den upphandlande enheten välja det totalekonomiskt fördelaktigaste, det vill säga det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla ange det tillämpade kriteriet för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller de tillämpade jämförelsegrunderna enligt förhållandet mellan pris och kvalitet.

Jämförelsegrunderna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen. De får inte ge den upphandlande enheten obegränsad valfrihet och de ska vara icke-diskriminerande och säkerställa möjligheten till verklig konkurrens.


Särskilda villkor för upphandlingskontrakt

Den upphandlande enheten kan ställa särskilda villkor för upphandlingskontraktet förutsatt att villkoren är kopplade till föremålet för upphandlingen. Villkoren får omfatta ekonomiska och sociala…

Beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud

Om anbudsgivaren är en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation eller om anbudsgivaren av den upphandlande enheten har fått eller kommer att få ekonomiskt stöd som påverkar…

Onormalt låga anbud

Den upphandlande enheten ska begära att anbudsgivaren förklarar priserna eller kostnaderna i anbudet, om anbudet förefaller vara onormalt lågt. Den upphandlande enheten är således skyldig att begära…

Livscykelkostnader

Den upphandlande enheten kan använda livscykelkostnaderna som kriterium vid bedömningen av kostnaderna för upphandlingen och jämförelsen av anbuden. Livscykelkostnader kan delas in i två delar…

Koppling till föremålet för upphandlingen

Jämförelsegrunderna för förhållandet mellan pris och kvalitet är kopplade till föremålet för upphandlingen om de är kopplade till det kontrakt som gäller de byggentreprenader, varor eller tjänster…

Val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Bland anbuden ska det ekonomiskt mest fördelaktiga väljas. Ekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller…