Vad är offentlig upphandling

Tröskelvärden

Upphandlingslagen tillämpas endast på upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena och de nationella tröskelvärdena. Lagen tillämpas däremot inte på så kallade små upphandlingar som understiger tröskelvärdena.

I lagstiftningen skiljer sig de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena från varandra så att de nationella tröskelvärdena baserar sig på den nationella lagstiftningen, medan EU-tröskelvärdena baserar sig på GPA-avtalet och på kommissionens förordning. EU-tröskelvärdena justeras vartannat år, medan de nationella tröskelvärdena endast kan justeras genom ändringar i den nationella lagstiftningen.

Nationella tröskelvärden (exkl. moms) från 1.1.2017

Upphandlingslagen 25 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar

60 000

Byggnadsentreprenader

150 000

Social- och hälsovårdstjänster (Bilaga E, punkterna 1–4)

400 000

Andra särskilda tjänster (Bilaga E, punkterna 5–15)

300 000

Koncessioner

500 000

 

EU-tröskelvärden (exkl. moms) från 1.1.2018

Statliga centralförvaltningsmyndigheter

Upphandlingslagen 26 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar

144 000 

Byggnadsentreprenader

5 548 000 

 

Övriga upphandlande enheter (bl.a. kommuner)

Upphandlingslagen 26 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar

221 000

Byggnadsentreprenader

5 548 000 

 

Sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Försörjningslagen 13 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar

443 000

Social- och hälsovårdstjänster samt andra
särskilda tjänster (Bilaga C)

1 000 000

Byggnadsentreprenader

5 548 000 

Koncessioner

5 548 000 


Beräkning av det uppskattade värdet

Genom att beräkna värdet av en upphandling strävar man efter att utreda vilka bestämmelser som kan tillämpas på upphandlingen i fråga. Upphandlingens värde avgör vilka av upphandlingslagens…

Förbud mot uppdelning

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. En varuupphandling eller en tjänsteupphandling får inte heller…