EU-upphandling

På dessa webbsidor har sammanställts anvisningar för varu- och tjänsteupphandlingar samt byggentreprenader som överstiger EU-tröskelvärdet. Anvisningarna omfattar de olika faserna i upphandlingsprocessen från planering och beredning till jämförelse av anbud.


Planering och beredning

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.

Beskrivning av föremålet för upphandlingen

I upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla eller bilagorna till dem ska beskrivningarna av föremålet för upphandlingen och de tekniska specifikationer som de eventuellt…

EU-upphandlingsförfaranden

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Förfarandetekniker

Ramavtal, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger är förfarandetekniker som används vid elektroniska och kombinerade upphandlingar. Förfarandetekniker är till sin natur delar av…

Annonsering om upphandling

Öppenhetsprincipen inom offentlig upphandling förutsätter att de upphandlande enheterna informerar om upphandlingen på ett öppet och tillräckligt omfattande sätt.  Det är den upphandlande…

Minimitidsfrister och beräkning av tidsfrister

Den upphandlande enheten bör ge leverantörerna tillräckligt med tid för att utarbeta anbud och anbudsansökningar. För upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet har fastställts särskilda…

Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Genom att ställa lämplighetskrav strävar den upphandlande enheten efter att försäkra sig om att varuleverantören, tjänsteleverantören eller entreprenören har förmåga att fullgöra upphandlingen.…

Behandling av anbud

Behandlingen av anbud ska ske bakom stängda dörrar och ingen information om behandlingens olika skeden eller beredningen av upphandlingens beslutsförslag får ges till utomstående innan…

Val av anbud

Bland anbuden ska den upphandlande enheten välja det totalekonomiskt fördelaktigaste, det vill säga det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest…