Vad är offentlig upphandling?

Lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillämpas endast på arrangemang som uppfyller definitionen av ett offentligt upphandlingskontrakt eller en offentlig koncession. Offentlig upphandling kan särskiljas från övrig upphandling genom att upphandlarna är upphandlande enheter som avses i lagen.

Lagen tillämpas om det uppskattade värdet på den upphandlande enhetens upphandling överstiger det lagstadgade tröskelvärdet.

Upphandlingslagstiftningen har som mål att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar upphandling av hög kvalitet och garantera lika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

De upphandlande enheterna ska sträva efter att ordna sin upphandling så att den kan genomföras på ett så ekonomiskt, högkvalitativt och systematiskt sätt som möjligt genom att befintliga konkurrensförhållanden utnyttjas och med beaktande av miljöaspekter och sociala aspekter. För att minska de administrativa uppgifterna kan de upphandlande enheterna utnyttja ramavtal samt genomföra gemensamma upphandlingar eller utnyttja andra samarbetsmöjligheter vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

Upphandlingen ska genomföras i form av ändamålsenliga helheter. Enligt upphandlingslagen ska upphandlingen om möjligt ordnas så att små och medelstora företag och andra sammanslutningar är likvärdiga med andra anbudsgivare då de deltar i anbudsförfarandet. Vid upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena ska man sträva efter att beakta tillräcklig öppenhet och icke-diskriminering med hänsyn till upphandlingens storlek och omfattning.


Principer för upphandling

I upphandlingslagen regleras metoder och handlingsplikter för konkurrensutsättningen, som de offentliga myndigheterna och andra upphandlande enheter som omfattas av denna lag bör följa i sina…

Tröskelvärden

Upphandlingslagen tillämpas endast på upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena och de nationella tröskelvärdena. Lagen tillämpas däremot inte på så kallade små upphandlingar som understiger…

Upphandlande enheter

Upphandlande enheter enligt upphandlingslagen är statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Servicepost upphandlingrådgivning

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

upphandling@kommunforbundet.fi

hankinnat