Nationell upphandling

Med nationell upphandling avses upphandling av varor och tjänster som överstiger det nationella tröskelvärdet om 60 000 euro och byggentreprenader som överstiger 150 000 euro, men som understiger motsvarande EU-tröskelvärden. Nationell upphandling konkurrensutsätts enligt kapitel 11 i upphandlingslagen.

Vid nationell upphandling tillämpas dessutom del I i upphandlingslagen (bl.a. tillämpningsområde, fastställande av det uppskattade värdet) och del IV (gemensamma bestämmelser om upphandlingsbeslut, ändringssökande och upphandlingstillsyn), om inte något annat nämns i paragraferna i delarna i fråga.

De nationella bestämmelserna i kapitel 11 tillämpas i enlighet med 8 § 2 mom. i upphandlingslagen även på utrikesförvaltningens upphandlingar när de grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal.


Upphandlingsförfaranden

Nationell upphandling konkurrensutsätts genom ett förfarande som följer upphandlingslagens allmänna principer. Vid förfarandet ska öppenhet, jämlik och icke-diskriminerande behandling av…

Anbudsförfrågan

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan be leverantörerna lämna sina anbud inom utsatt tid. Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligen och så att det utifrån den är…

Annonsering

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.

Tidsfrister

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.

Informationsutbyte i upphandlingsförfarandet

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.

Bedömning av anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.

Behandling av anbud

Behandlingen av anbud ska ske bakom stängda dörrar och ingen information om behandlingens olika skeden eller beredningen av upphandlingens beslutsförslag får ges till utomstående innan…

Val av anbud

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari–februari.