Gemensamma bestämmelser

Sökande av ändring

En part kan söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Ett beslut kan överklagas hos marknadsdomstolen av en anbudsgivare, av en anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan också skriftligt yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. Upphandlingsrättelse kan också göras vid små upphandlingar som inte i övrigt omfattas av upphandlingslagen.


Rättsmedel

Att söka ändring i upphandlingsbeslut med stöd av upphandlingslagen avviker från kommunala och statliga myndigheters allmänna förfaranden för ändringssökande. I upphandlingssammanhang är det också…

Vem får söka ändring

Ett ärende som gäller upphandling kan föras till marknadsdomstolen eller upphandlingsrättelse kan yrkas hos den upphandlande enheten av den som ärendet gäller (part). Med part avses en leverantör som…

Tid för ändringssökande

Om inte något annat bestäms i upphandlingslagen ska besvären lämnas in skriftligt inom 14 dagar från det att anbudsgivaren har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning.…

Föremål för ändringssökande

Ett beslut av en upphandlande enhet eller något annat avgörande av den upphandlande enheten i upphandlingsförfarandet som påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning kan föras till…

Hur ändringssökande påverkar slutandet av upphandlingskontrakt

Vid upphandling där väntetid eller en 14 dagar lång tidsfrist enligt 131 § 1 mom. i upphandlingslagen efter annonsen om direktupphandling ska iakttas får den upphandlande enheten inte sluta ett…

Marknadsdomstolens temporära beslut

Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan domstolen temporärt förbjuda, avbryta eller tillåta verkställigheten av upphandlingsbeslutet eller annars bestämma att…

Temporär organisering av upphandling

Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan den  upphandlande enheten organisera upphandlingen temporärt, om inte upphandlingen på grund av sin art kan skjutas upp…

Påföljder som bestäms av marknadsdomstolen

Om det har förekommit ett oriktigt förfarande i upphandlingen kan marknadsdomstolen helt eller delvis upphäva ett beslut av en upphandlande enhet, förbjuda den upphandlande enheten att…