Gemensamma bestämmelser


Upphandlingsbeslut

Ett skriftligt upphandlingsbeslut bör alltid fattas om det avgörande som avslutar upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten ska antingen i upphandlingsbeslutet eller i andra handlingar som…

Sökande av ändring

En part kan söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Ett beslut…

Upphandlingskontrakt

Efter att upphandlingsbeslutet har fattats ska den upphandlande enheten sluta ett upphandlingskontrakt. Enligt upphandlingslagen uppstår upphandlingskontraktet genom undertecknande av ett …

Tillsyn över upphandling

Ansvaret för tillsynen över upphandling hör till Konkurrens- och konsumentverket. Var och en som anser att en upphandlande enhet har förfarit i strid med upphandlingslagen ska kunna begära att…

Upphandlingsdokumentens offentlighet

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras under januari-februari.

Avbrytande av upphandlingen

Avbrytande av en upphandling innebär att en påbörjad upphandlingsprocess inte slutförs, utan processen avbryts och upphandlingen uteblir, eller också inleds en helt ny upphandlingsprocess. …