EU-upphandling

Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Genom att ställa lämplighetskrav strävar den upphandlande enheten efter att försäkra sig om att varuleverantören, tjänsteleverantören eller entreprenören har förmåga att fullgöra upphandlingen.

Den upphandlande enheten kan ställa krav på anbudssökandes och anbudsgivares finansiella och ekonomiska situation, tekniska prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer. Anbudsgivare och anbudssökande som inte uppfyller kraven ska uteslutas ur anbudsförfarandet.

Förutom på grund av den upphandlande enhetens eventuella krav kan anbudssökande och anbudsgivare också uteslutas ur anbudsförfarandet på de grunder som anges i upphandlingslagen. I lagen ingår en uttömmande förteckning över både frivilliga och obligatoriska grunder för uteslutning.


Uteslutningsgrunder

Anbudssökandenas och anbudsgivarnas kvalifikationer kan utöver den upphandlande enhetens krav utvärderas utgående från obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder.   De…

Krav gällande anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

En upphandlande enhet kan ställa krav på registrering av anbudssökande eller anbudsgivare, deras ekonomiska och finansiella ställning samt deras tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer. Kraven…

Utredning av huruvida förutsättningar för uteslutning föreligger och lämplighetskraven uppfylls

Innan ett upphandlingskontrakt ingås ska den upphandlande enheten kräva att den valda anbudsgivaren lämnar in aktuella intyg och utredningar för klarläggande av huruvida anbudsgivaren berörs av en…

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD)

Med  europeiskt enhetligt upphandlingsdokument avses ett dokument i standardformat för vilket också används förkortningen ESPD (European Single Procurement Document) eller YEHA.…

Online-verktyg för tillhandahållande av intyg och certifikat (e-Certis)

Med hjälp av online-verktyget för tillhandahållande av intyg och certifikat, e-Certis, får de upphandlande enheterna information om intyg och handlingar som ofta krävs i upphandlingsförfaranden i EU-…

Miljöledningsåtgärder och kvalitetssäkringsåtgärder

En upphandlande enhet kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren redogör för de miljölednings- och kvalitetssäkringsåtgärder som den vidtar. Miljöledningsåtgärder En upphandlande enhet…

Deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra enheters kapacitet

Leverantörer får lämna anbud eller anmäla sig som anbudssökande i grupp. Med grupp avses att leverantörerna samarbetar för att bli tilldelade ett upphandlingskontrakt. Exempelvis en tillfällig…

Underentreprenad

En anbudsgivare kan för att fullgöra en upphandling ta hjälp av andra företag och samarbetspartner. Det kan exempelvis vara fråga om deltagande i anbudsförfarandet i grupp, anlitande av…