EU-upphandling

Förfarandetekniker

Ramavtal, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger är förfarandetekniker som används vid elektroniska och kombinerade upphandlingar.

Förfarandetekniker är till sin natur delar av upphandlingsförfarandet, men ändå inte självständiga upphandlingsförfaranden. Till exempel elektronisk auktion kan användas som ett led i upphandlingen i dess sista fas.


Ramavtal

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa priser och planerade kvantiteter för upphandlingskontrakt…

Elektroniska auktioner

Med elektronisk auktion avses ett återkommande förfarande där anbudsgivarna föreslår den upphandlande enheten nya sänkta priser eller nya värden för faktorer som ingår i anbudet. Elektronisk…

Elektroniska kataloger

Med elektronisk katalog avses ett sätt att lämna anbud i form av en elektronisk katalog. Den upphandlande enheten får antingen kräva eller tillåta att anbuden ska lämnas in i form av en elektronisk…