Ei-menettelyt

Elektroniska kataloger

Med elektronisk katalog avses ett sätt att lämna anbud i form av en elektronisk katalog. Den upphandlande enheten får antingen kräva eller tillåta att anbuden ska lämnas in i form av en elektronisk katalog eller att anbuden ska innefatta en elektronisk katalog. Det är inte fråga om ett fristående upphandlingsförfarande, utan snarare om ett sätt att lämna anbud i form av en katalog.

I de elektroniska katalogerna presenteras och organiseras informationen på ett sätt som är gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för elektronisk behandling. Den upphandlande enheten kan exempelvis begära produkternas prisuppgifter i form av en tabell. Ett anbud som lämnas i form av en katalog kan också åtföljas av andra dokument som kompletterar anbudet, exempelvis provningsrapporter. En förutsättning för användningen av elektroniska kataloger är att informationsutbytet i anknytning till upphandlingsförfarandet ska ske med elektroniska medel.


Användningen av och informationen om elektroniska kataloger

Den upphandlande enheten ska nämna att elektroniska kataloger används i upphandlingsannonsen. Dessutom ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange uppgifter om…

Elektroniska kataloger vid ramavtal och dynamiska inköpssystem

I fråga om ramavtal som gäller upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem och som ingås med flera än en leverantör får den upphandlande enheten genomföra konkurrensutsättningen av upphandling som…