Ei-menettelyt

Elektroniska auktioner

Med elektronisk auktion avses ett återkommande förfarande där anbudsgivarna föreslår den upphandlande enheten nya sänkta priser eller nya värden för faktorer som ingår i anbudet.

Elektronisk auktion är inte ett självständigt förfarande utan en del av upphandlingsförfarandet. Elektronisk auktion får användas i det avslutande skedet av konkurrensutsättningen vid öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt när de leverantörer som valts ut för ett ramavtal konkurrensutsätts på nytt. Dessutom kan elektronisk auktion användas i samband med konkurrensutsättning av upphandlingar inom ramen för dynamiska inköpssystem. Elektronisk auktion kan däremot inte användas i samband med konkurrenspräglad dialog.

 


Villkor för genomförandet av en elektronisk auktion samt föremålet för auktionen

Ett villkor för användning av elektronisk auktion är att innehållet i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan kan utarbetas tillräckligt exakt. En elektronisk auktion kan förrättas endast utifrån…

Annons om elektronisk auktion och inbjudan till auktion

Om en elektronisk auktion genomförs ska detta uppges i den nationella upphandlingsannonsen eller EU-upphandlingsannonsen. Därtill ska den upphandlande enheten skicka de utvalda anbudsgivarna en…

Stängning och genomförande av en elektronisk auktion

I 47 § i upphandlingslagen föreskrivs det om minimitidsfristen för inledande av en elektronisk auktion och för lämnande av upplysningar till deltagare. Om förloppet av själva auktionen finns inga…