EU-upphandling

Behandling av anbud

Behandlingen av anbud ska ske bakom stängda dörrar och ingen information om behandlingens olika skeden eller beredningen av upphandlingens beslutsförslag får ges till utomstående innan upphandlingsbeslutet fattas.

Anbuden öppnas efter att den tid som reserverats för utarbetandet av anbuden gått ut. Det finns inga särskilda bestämmelser om öppnandet av anbud i upphandlingslagen. Ett ovillkorligt krav för behandlingen av anbuden är dock en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna. Anbuden ska bedömas utifrån de jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen eller i anbudsförfrågan.


Lämnande av anbud och anbudsansökan

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds överensstämmer med kraven i anbudsförfrågan och de andra upphandlingsdokumenten. Kravet på likvärdig…

Precisering av anbud

Om informationen eller dokumentationen i anbudet eller anbudsansökan är ofullständig eller felaktig eller om vissa dokument eller viss information saknas, får den upphandlande enheten begära att…

Försenade anbud

Vid anbudsförfarande ansvarar den som lämnar ett anbud för att meddelandet skickas vid rätt tid till rätt adress på lämpligt sätt. Iakttagandet av den anbudstid som fastställs i anbudsförfrågan är en…

Alternativa och parallella anbud

Det kan vara motiverat att begära alternativ till exempel när den upphandlande enheten inte vet exakt vilka produkter som finns på marknaden och vill ge anbudsgivarna möjlighet att lägga fram flera…