EU-upphandling

Annonsering om upphandling

Öppenhetsprincipen inom offentlig upphandling förutsätter att de upphandlande enheterna informerar om upphandlingen på ett öppet och tillräckligt omfattande sätt.  Det är den upphandlande enhetens skyldighet att utnyttja konkurrensen på marknaden och sörja för att informationen om att ett upphandlingsförfarande inleds finns tillgänglig för de anbudssökande och anbudsgivarna.

De viktigaste EU-annonserna ska sändas för publicering i det elektroniska annonseringssystemet HILMA (på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi). Från HILMA sänds annonserna vidare för att publiceras i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) samt i databasen TED (Tenders Electronic Daily).

Underlåtenhet att annonsera om upphandlingar är ett formfel som kan leda till att upphandlingsbeslutet upphävs i marknadsdomstolen. Det är också värt att komma ihåg att upphandlingsannonsens innehåll är avgörande i situationer där upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan avviker från varandra.

Upphandlingsannons

Vid öppet förfarande fungerar upphandlingsannonsen som en uppmaning att lämna anbud på det sätt som anges i annonsen och de övriga upphandlingsdokumenten. Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap fungerar upphandlingsannonsen som en uppmaning att lämna en anbudsansökan på det sätt som anges i annonsen och de övriga upphandlingsdokumenten.


Allmän öppenhetsannons

Den upphandlande enheten får sända en allmän öppenhetsannons för publicering om att en enhet som den utövar bestämmande inflytande över har för avsikt att bedriva affärsverksamhet med andra…

Publicering av upphandlingsannonser

  Upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet ska annonseras inom hela EU. För EU-annonser används standardformulär enligt förordningen om standardformulär. Följande standardformulär…

HILMA

HlLMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet på www.hankintailmoitukset.fi/sv/. I HILMA avfattas och publiceras…

CPV-koder

Med gemensam terminologi vid offentlig upphandling (Common Procurement Vocabulary, CPV) avses den nomenklatur som antagits genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en…

Förhandsannons

Om den upphandlande enheten vill utnyttja möjligheten att förkorta tidsfristerna för inlämnande av anbud enligt upphandlingslagen ska enheten publicera en förhandsannons om upphandlingen. Den…

Annons i efterhand

När kontrakt ingås om upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde eller en upphandling avbryts ska detta meddelas genom en annons i efterhand. Annonsen görs elektroniskt i HILMA. Den upphandlande…

Annonsering om direktupphandling

​Upphandlande enheter kan frivilligt publicera en annons om planerad direktupphandling innan kontraktet har ingåtts. Upphandlande enheter kan frivilligt publicera en annons om planerad…

Annons om rättelse

Upphandlande enheter råkar ofta ut för situationer där man efter att upphandlingsannonsen publicerats märker att det i annonsen eller i den anbudsförfrågan som är föremål för annonsen har insmugit…

Annons om ändring av avtal

Den upphandlande enheten ska publicera en annons om ändringar i ett upphandlingskontrakt eller en koncession vid ändringar på grund av tilläggsupphandling eller oförutsägbara förändringar i…