EU-hankinta

Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen 

Hankintayksikön tulee antaa toimittajille riittävästi aikaa tarjouksen ja osallistumishakemusten tekemiseen. EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on säädetty erityisiä vähimmäismääräaikoja.

Suurissa, monimutkaisiin määrittelyihin tai menettelyihin perustuvissa hankinnoissa osallistumishakemusten ja etenkin tarjousten laatimiseen kuluu yleensä pidempi aika kuin pienemmissä ja yksinkertaisemmissa hankinnoissa. Säädetyt vähimmäismääräajat asettavat ehdottoman minimin, eivätkä niiden mukaiset tarjousten tai osallistumishakemusten määräajat ole riittävän pitkiä kaikissa hankinnoissa. 

Määräaikojen laskeminen

Määräajat lasketaan osallistumishakemusten ja avoimessa menettelyssä tarjousten osalta siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi Hilmassa.

Muiden kuin Hilmassa ilmoitettaviksi säädettyjen ilmoitusten osalta määräajat lasketaan siitä päivästä, kun hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi osoitteessa http://simap.europa.eu/enotices/

Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, dynaamisessa hankintajärjestelmässä ja innovaatiokumppanuudessa tarjousten jättämisen määräaika laskettaisiin päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. 

Päivää, josta laskien määräaika lasketaan, ei lasketa määräaikaan


Sopimus rajoitetun menettelyn tarjousajasta

Hankintayksikkö (pl. valtion keskushallintoviranomaiset) ja ehdokkaat voivat rajoitetussa menettelyssä sopia tarjousten vastaanottamisen määräajan pituuden. Muut hankintayksiköt kuin valtion…

Nopeutettu menettely

Avoimen ja rajoitetun menettelyn sekä neuvottelumenettelyn määräaikoja voidaan lyhentää, jos määräaikojen noudattaminen on näissä menettelyissä hankintayksikön asianmukaisesti perustellun kiireen…

Määräaikojen pidentäminen

Säädetyt vähimmäismääräajat voivat erityistilanteissa olla liian lyhyitä. Tällöin hankintayksikön tulee pidentää asetettuja vähimmäismääräaikoja. Tutustumista edellyttävät hankinnat…

Määräaikataulukko

Alla olevaan taulukkoon on koottu EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen määräaikoja.   
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat