EU-hankinnat

Hankinnasta ilmoittaminen

Julkisten hankintojen avoimuuden periaate edellyttää, että hankinnasta tiedotetaan avoimesti ja riittävän laajasti.  Hankintayksikön velvollisuus on hyödyntää markkinoilla oleva kilpailu ja huolehtia siitä, että tieto hankinnan käynnistymisestä on ehdokkaiden ja tarjoajien saatavilla.

Keskeisimmät EU-ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). HILMAsta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistaviksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily).

Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeudessa. Lisäksi on muistettava, että hankintailmoituksen sisältö ratkaisee, jos hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eroavat toisistaan.

Hankintailmoitus

Avoimessa menettelyssä hankintailmoitus toimii pyyntönä lähettää tarjous ilmoituksessa ja muissa hankinta-asiakirjoissa määritellyllä tavalla. Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuudessa hankintailmoitus toimii pyyntönä lähettää osallistumishakemus ilmoituksessa ja muissa hankinta-asiakirjoissa määritellyllä tavalla
 


Yleinen avoimuusilmoitus

Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi yleisen avoimuusilmoituksen siitä, että sen määräysvallassa oleva yksikkö aikoo harjoittaa liiketoimintaa muiden kuin siihen määräysvaltaa käyttävien…

Hankintailmoitusten julkaiseminen

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tulee ilmoittaa EU-laajuisesti. EU-ilmoituksissa käytetään vakiolomakeasetuksen mukaisia vakiolomakkeita. Näistä vakiolomakkeista HILMAssa täytetään:…

HILMA

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava. HILMAssa tehdään ja julkaistaan ilmoitus EU-laajuisesta sekä kansallisesta hankinnasta…

CPV-koodit

Yhteisellä hankintanimikkeistöllä (Common Procurement Vocabulary, CPV) tarkoitetaan yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2195/2002/EY mukaista…

Ennakkoilmoitus

Jos hankintayksikkö haluaa käyttää hyväkseen mahdollisuutta lyhentää hankintalaissa säädettyjä tarjousaikoja, sen on julkaistava hankinnasta ennakkoilmoitus. Hankintayksikkö voi julkaista…

Jälki-ilmoitus

Kun EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on tehty sopimus, tai hankinta on keskeytetty, on siitä tehtävä jälki-ilmoitus. Ilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa. Hankintayksikön tulee toimittaa…

Suorahankinnasta ilmoittaminen

​Hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. ​Hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta…

Korjausilmoitus

Hankintayksiköille tulee usein vastaan tilanteita, joissa hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen huomataan, että joko hankintailmoitukseen tai sen kohteena olevaan tarjouspyyntöön on lipsahtanut…

Sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus

Hankintayksikön tulee julkaista hankintasopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen muutoksia koskeva ilmoitus lisähankinnoista tai ennakoimattomiin olosuhdemuutoksiin perustuvissa sopimusmuutoksissa.…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat