Ahvenanmaan uusi blankettilaki voimaan 1.11.2017

Ahvenanmaa on pannut täytäntöön EU:n hankintadirektiivin vuodelta 2014. Ahvenanmaan säädöskokoelmassa on 31.10.2017 julkaistu maakuntalaki julkisia hankintoja koskevien valtakunnan lakien soveltamisesta Ahvenanmaalla (80/2017) ja maakuntalaki hankintojen valvontaviranomaisesta (81/2017). Molemmat maakuntalait astuivat voimaan jo 1.11.2017.

Maakuntalaki julkisia hankintoja koskevien valtakunnan lakien soveltamisesta Ahvenanmaalla on blankettilaki. Toisin sanoen laissa ainoastaan todetaan, että Suomen hankintalakia (1397/2016) ja erityisalojen hankintalakia (1398/2016) tulee soveltaa Ahvenanmaalla. Blankettilakia sovelletaan kuitenkin vain EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

EU-kynnysarvot alittavia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ei Ahvenanmaalla sitä vastoin ole. Käytettävä hankintamenettely riippuu kunkin organisaation omista ohjeista. Ahvenanmaan maakuntahallitus aikoo kuitenkin uudella lainsäädännöllä säännellä myös EU-kynnysarvot alittavia, mutta tietyt Ahvenanmaan omat kynnysarvot ylittäviä hankintoja.

Uusi valvontaviranomainen

EU:n hankintadirektiivi määrittelee jäsenvaltioille uuden valvontatehtävän. Tehtävää, joka Suomen lainsäädännössä on annettu kilpailu- ja kuluttajavirastolle, tulee Ahvenanmaalla hoitamaan uusi hankintojen valvontaviranomainen (Upphandlingsinspektionen). Sille esitetään vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa n. 120 000 euron määrärahaa.

Lisätietoja

Jonna Törnroos, lakimies, puh. 09 771 2674, s-posti Jonna.Tornroos@kuntaliitto.fi